Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/03/2015

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

Calcium ethoxide: Preparation, characterization and catalytic activity for biodiesel production from waste cooking oil and mixture of ethanol/methanol

Từ khóa:

Calcium ethoxide, biodiesel, ethanol, dầu ăn đã qua sử dụng, xúc tác base rắn

Keywords:

Calcium ethoxide, biodiesel, ethanol, waste cooking oil, solid base catalyst

ABSTRACT

In this study, calcium ethoxide has been prepared from calcium crystals and ethanol. The materials were used as base catalyst for biodiesel synthesis reaction from waste cooking oil. The effects of calcium ethoxide preparation conditions and reaction parameters of biodiesel formation such as catalytic amount, reaction temperature, alcohol-to-oil ratio and reaction time on the quality of biodiesel product were investigated.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, calcium ethoxide (Ca(OC2H5)2) được tổng hợp từ calcium tinh thể và ethanol. Vật liệu được sử dụng như một chất xúc tác base cho phản ứng transester hóa tạo biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng và hỗn hợp rượu ethanol/methanol. Ảnh hưởng của các yếu tố trong quá trình phản ứng như: hàm lượng xúc tác, nhiệt độ phản ứng, tỷ lệ mol alcohol/dầu, thời gian phản ứng đến độ chuyển hóa và chất lượng của sản phẩm được đánh giá trong nghiên cứu này.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...