Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 75-82
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:03/02/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

The presence of class 1 integrons in Aeromonas hydrophila causes disease on striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) farmed in the Mekong Delta

Từ khóa:

Aeromonas hydrophila, Đồng bằng sông Cửu Long, integron, kháng sinh, Pangasianodon hypophthalmus

Keywords:

Aeromonas hydrophila, antibiotic, integron, Mekong Delta, Pangasianodon hypophthalmus

ABSTRACT

The objective of this study was to detect the presence of class 1 integrons in A. hydrophila that caused haemorrhagic disease on striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in the Mekong Delta. A total of 40 A. hydrophila isolates were collected from 2013 to 2014. These isolates were screened against 15 antimicrobial agents by disk diffusion method. The results showed that 80% A. hydrophila isolates displayed multiple resistant phenotypes. Thirty - two A. hydrophila isolates were chosen to determine the presence of class 1 integrons by PCR (Polymerase chain reaction). The results indicated the percentage of class 1 integrons in A. hydrophila isolates were 21,9%. The presence of the mobile genetic elements (class 1 integrons) in A. hydrophila in this research showed the ability that bacteria can transfer antimicrobial resistance genes to other bacteria in the aquatic environment. Therefore, using antibiotics for disease prevention in aquaculture should be managed more strictly.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát sự hiện diện của các integron nhóm 1 ở vi khuẩn A. hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá tra nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng cộng, đề tài đã phân lập được 40 dòng vi khuẩn A. hydrophila trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2014. Các dòng vi khuẩn được kiểm tra kháng sinh đồ bằng phương pháp đĩa khuếch tán với 15 loại kháng sinh. Kết quả cho thấy 80% các dòng vi khuẩn A. hydrophila thể hiện sự đa kháng thuốc. Ba mươi hai dòng vi khuẩn được chọn để xác định sự hiện diện của integron nhóm 1 bằng kỹ thuật PCR (Polymerase chain reaction). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ các integron nhóm 1 hiện diện ở vi khuẩn A. hydrophila là 21,9%. Sự hiện diện của các yếu tố di truyền vận động (các integron nhóm 1) ở vi khuẩn A. hydrophila trong nghiên cứu cho thấy khả năng vi khuẩn này có thể truyền gen kháng kháng sinh sang các loài vi khuẩn khác trong môi trường tự nhiên. Vì vậy, việc sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản nên được quản lý chặt chẽ hơn.

 

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...