Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 161-168
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/03/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Some characteristics on reproductive biology of tank goby (Glossogobus giuris) distributed in Can Tho ctiy

Từ khóa:

Cá bống cát, Glossogobius giuris, đặc điểm sinh sản, sức sinh sản

Keywords:

Tank goby, Glossogobius giuris, reproduction characteristics, fecundity

ABSTRACT

A study on reproductive biological characteristics of tank goby (Glossogobius giuris,  Hamilton, 1822) was carried out in Can Tho city from September 2011 to May 2012. Around 30 fish samples were monthly collected in Hau river by using trawl net. The results of the study indicated that the lowest conditions factor (CF) was determined in October, while the highest one was in November. Meanwhile the highest gonadosomatic index (GSI) found in October and the lowest was in January. However, the lowest hepatosomatic index (HSI) was in October for both sexes, while the highest HIS values were in January for females and in December for males. Absolute fecundity of tank gopy G. giuris fluctuated from 16,985 to 77,298 eggs/female. Tank goby eggs are oval and small, but the eegs can be observed when the ovaries reached stage IV or V and the diameter of egg ranged from 0.621 mm to 0.719 mm.

TóM TắT

Nghiên cứu về đặc điểm sinh học sinh sản của cá bống cát (Glossogobius giuris, Hamilton, 1822) đã được tiến hành ở thành phố Cần Thơ từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012. Khoảng 30 mẫu/tháng được thu để phân tích một số đặc điểm sinh học sinh sản. Kết quả nghiên cứu đã xác định được hệ số điều kiện CF thấp nhất vào tháng 10 và cao nhất vào tháng 11. Tương tự, hệ số thành thục sinh dục (GSI) của cá cái và cá đực đạt cao nhất vào tháng 10 và thấp nhất vào tháng 1. Ngược lại thì hệ số tích lũy năng lượng (HSI) của cá cái và cá đực thấp nhất vào tháng 10 và cao nhất vào tháng 1 đối với cá cái và tháng 12 đối với cá đực. Nghiên cứu đã xác định được sức sinh sản tuyệt đối của cá bống cát là khá cao dao động từ 16.985 đến 77.298 trứng/cá cái. Trứng cá bống cát có hình bầu dục, kích thước trứng nhỏ nhưng có thể quan sát bằng mắt thường khi buồng trứng đạt giai đoạn IV hoặc V và trung bình đường kính trứng dao động từ 0,621 mm đến 0,719 mm.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...