Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 25-32
Tác giả: Hồ Văn Thắng
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/12/2014

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

Analysis of confining effect of geogrid-reinforced gravel in triaxial tests

Từ khóa:

Lưới địa kỹ thuật, sự gia cường lưới địa, nén ba trục tỷ lệ lớn, ảnh hưởng giới hạn, biến dạng, cường độ đỉnh

Keywords:

Geogrids, geogrid reinforcement, large scale-triaxial, confining effect, deformation, peak strength

ABSTRACT

Large scale triaxial tests to investigate the reinforcing effect of geogrids had been carried out at Institute of Industrial Science, The University of Tokyo. Results of unreinforced and reinforced test series showed a significant increase of the peak strength as well as a reduction of the deformations of the tested specimens due to the reinforcement. The confining effect of the reinforcement was clearly identified and explained with a mechanical model.

TÓM TẮT

Chuỗi thí nghiệm nén ba trục tỷ lệ lớn để khảo sát tác dụng gia cường của lưới địa kỹ thuật được thực hiện tại Viện Khoa học Công nghiệp, Trường Đại học Tokyo. Kết quả của chuỗi thí nghiệm gia cường và không gia cường cho thấy sự gia tăng đáng kể của cường độ đỉnh cũng như sự giảm về biến dạng của mẫu thí nghiệm do bởi sự gia cường. Ảnh hưởng giới hạn của sự gia cường được xác định rõ ràng và được giải thích với mô hình cơ học.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 6-12
Tác giả: Hồ Văn Thắng
Tải về
(2011) Trang: 175-178
Tạp chí: Proceeding of 13th International Summer Symposium, International Activities Committee, JSCE,Kyoto, Japan.
(2012) Trang: 85-86
Tạp chí: Proceeding of 14th International Summer Symposium, International Activities Committee, Nagoya, Japan
1 (2013) Trang: 46
Tác giả: Hồ Văn Thắng
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
1 (2013) Trang: 51
Tác giả: Hồ Văn Thắng
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...