Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 153-160
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 19/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Stimulating growth of live feed in pangasius catfish (Pangasianodon hypophthalmus) rearing pond

Từ khóa:

Cá tra bột, Supa-stock®, thức ăn tự nhiên

Keywords:

Catfish fry, live feed, Supa-stock®

 

ABSTRACT

The study is on using Supa-stock® to stimulate growth of live food of phytoplankton and zooplankton rearing ponds and increase feed catching ability and growth of pangasius catfish fry. The experiment was conducted with 3 treatments including control (no Supa-stock®), 2 days before stocking, and 4 days before stocking. Three replications were set up for each treatment. Application of Supa-stock® was implemented every day to day 10 after stocking. The area of experimental ponds was 2,500 m2, water level of 1.3 m. Stocking density was 106 fries/1000 m2. Quantitative and qualitative samples of zooplankton were taken every day until day 10 to detemine zooplankton species composition and densities in the ponds. At the same time, fry samples were also collected to determine their feed composition and selection in the gut. The results showed that 65 zooplankton species were found belonging to four groups including Rotifera (27 species), Copepoda (20 species), Cladocera (13 species), and Protozoa (5 species). The zooplankton densities were in a range of 118,148 - 5,777,037 ind./m3 in which Rotifera was the most abundant group with high densities ranging from 50,926 - 3,788,889 ind./m3. Lowest density (0 to 32,593 ind./m3) was recorded for Protozoa. Feed selection of catfish in the treatment with Supa-stock® supplement 2 days before stocking was significantly (P <0.05) higher than that in other treatments. The study demonstrated that application of Supa-stock® 2 days before stocking is the best in comparison with two other treatments.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện trên sản phẩm bột dinh dưỡng thương mại (Supa-stock®) nhằm kích thích sự phát triển nguồn thức ăn tự nhiên là tảo và động vật phù du (ĐVPD) trong ao ương làm tăng khả năng bắt mồi và tăng trưởng của cá tra bột. Thí nghiệm được tiến hành với 3 nghiệm thức bao gồm nghiệm thức đối chứng (không bổ sung Supa-stock®), bổ sung Supa-stock® trước 2 ngày khi thả cá tra bột, và bổ sung Supa-stock® trước 4 ngày khi thả cá tra bột và duy trì mỗi ngày cho đến ngày thứ 10 sau thả cá tra bột. Mỗi nghiệm thức được thực hiện trên 3 ao, diện tích ao khoảng 2.500 m2, mực nước 1,3 m. Mật độ cá thả là 1 triệu cá bột/1000 m2. Mẫu định tính và định lượng (ĐVPD) được thu mỗi ngày cho đến ngày 10 bằng lưới phiêu sinh động vật (kích thước mắt lưới 60µm) để xác định thành phần loài và mật độ của ĐVPD trong ao. Cá bột cũng được thu mỗi ngày để phân tích thành phần thức ăn trong ruột và sự lựa chọn thức ăn của cá. Kết quả đã ghi nhận được 65 loài ĐVPD thuộc 4 nhóm bao gồm luân trùng (Rotifera) 27 loài; giáp xác chân chèo (Copepoda) 20 loài; giáp xác râu ngành (Cladocera) 13 loài; động vật nguyên sinh (Protozoa) 5 loài. Mật độ ĐVPD dao động trong khoảng 118.148 - 5.777.037 cá thể/m3, trong đó Rotifera chiếm phần lớn từ 50.926 - 3.788.889 cá thể/m3 và thấp nhất là Protozoa dao động khoảng 0 - 32.593 cá thể/m3. Khả năng lựa chọn thức ăn của cá tra bột ở nghiệm thức bổ sung Supa-stock® trước 2 ngày khi thả cá tra bột cao hơn có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với 2 nghiệm thức còn lại. Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung Supa-stock® trước 2 ngày vào ao ương cá tra bột là tốt nhất so với 2 nghiệm thức còn lại.

Trích dẫn: Âu Văn Hóa và Vũ Ngọc Út, 2018. Gây nuôi thức ăn tự nhiên trong ao ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 153-160.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...