Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 152-161
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

A framework for automatic search and reusage of API functions based on formal specification

Từ khóa:

Tìm kiếm hàm tự động, gọi hàm tự động, tái sử dụng thành phần, đặc tả hình thức, thiết kế thoả thuận

Keywords:

Automatic API functions searching, automatic function composition, component reuse, formal specification, design by contract

ABSTRACT

To help programmers quickly develop their software systems, research communities have proposed some approaches for automatic search of function APIs, mostly based on keywords used in the API descriptions. However, the accuracy of those approaches is still limited. Formal specification with the rigor of the syntax and semantics can be applied to improve the research results of this direction. In this paper, we firstly present a survey on formal specification techniques for software design. Next, we propose a framework for searching and reusing API functions automatically based on formal specification described by JML. In addition, the framework also supports automatic composition of API functions to meet the requirement demand. Some case studies are also presented to imply the practical potential of our approach.

TóM TắT

Để giúp cho các lập trình viên phát triển nhanh hệ thống phần mềm của họ, cộng đồng nghiên cứu đã đề xuất một số cách tiếp cận cho việc tìm kiếm tự động các hàm API. Hầu hết các nghiên cứu này đều dựa trên các từ khóa được sử dụng trong các mô tả của các hàm API. Tuy nhiên, độ chính xác của các hướng tiếp cận này vẫn còn hạn chế. Đặc tả hình thức với sự chặt chẽ trong cú pháp và ngữ nghĩa có thể được áp dụng để cải thiện kết quả của các hướng nghiên cứu này. Trong bài báo này, đầu tiên, chúng tôi trình bày một khảo sát về các kỹ thuật đặc tả hình thức cho thiết kế phần mềm. Tiếp theo, chúng tôi đề xuất một khung thức cho việc tìm kiếm và tái sử dụng các hàm API tự động dựa trên đặc tả chính thức được mô tả bởi JML. Ngoài ra, khung thức còn hỗ trợ việc tổ hợp tự động các hàm API để đáp ứng các yêu cầu phần mềm. Một số kết quả thử nghiệm cũng được trình bày để cho thấy khả năng thực tế trong hướng tiếp cận của chúng tôi.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...