Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 1-10
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Building agriculture and rural development database management system by WebGIS technology

Từ khóa:

SharpMap, ASP.NET, SQL SERVER 2008, WebGIS, Google Map, Thủy lợi, Thủy sản, Thú y, Phát triển nông thôn, Bảo vệ thực vật, Cấp thoát nước

Keywords:

SharpMap, ASP.NET, SQL SERVER 2008, WebGIS, Google Map, Irrigation, Fisheries, Animal Health, Rural Development, Plant Protection, Water Supply

ABSTRACT

Building WebGIS system integrated database management provides the Department of Agriculture and Rural Development of Can Tho city data management (or call AGRIWEBGIS_CT) for the following six departments: Irrigation, Fisheries, Animal Health, Rural Development, Plant Protection, and Water Supply. AGRIWEBGIS_CTis built using ASP.NET Framework programming, database management system with new features in SQL SERVER 2008 version has an integrated spatial database and the open source library SharpMap. The system interfaces Vietnamese, many utility and ease of use as thematic maps to view. This system also provides aggregate statistics of each field data and option that allows system administrators to update the data of the departments. Besides, the general information page supports users during access as rural agriculture news.

TóM TắT

Xây dựng hệ thống WebGIS quản lý dữ liệu tổng hợp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Cần Thơ (sản phẩm mang tên AGRIWEBGIS_CT) phục vụ cho quản lý dữ liệu của 6 Chi cục tương ứng với 6 phân hệ con (bao gồm: Thủy lợi, Thủy sản, Thú y, Phát triển nông thôn, Bảo vệ thực vật, Nước sạch và vệ sinh môi trường) và phân hệ quản lý tổng hợp. AGRIWEBGIS_CTđược xây dựng bằng phần mềm Microsoft Visual Studio.net có tích hợp ngôn ngữ lập trình VB.NET và CSharp, SQL SERVER với điểm mới ở phiên bản 2008 có tích hợp cơ sở dữ liệu không gian và thư viện GIS nguồn mở SharpMap. Hệ thống có giao diện tiếng Việt, nhiều tiện ích và dễ sử dụng như các bản đồ chuyên đề cho từng đơn vị. Đồng thời, hệ thống còn cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp dữ liệu của từng lĩnh vực và cho phép cập nhật dữ liệu. Bên cạnh đó, các trang thông tin chung hỗ trợ người dùng trong quá trình truy cập như tin tức nông nghiệp nông thôn.

?

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...