Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 70-75
Tác giả: Lê Văn Hai
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:10/09/2014

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Selection of new yellow ochna lines (Ochna integerrima (Lour.) Merr.) with beautiful flowers and long blooming

Từ khóa:

Dòng mai vàng mới, lai thuận nghịch, lâu tàn

Keywords:

New yellow ochna line, reciprocal breeding, long blooming

ABSTRACT

The study was conducted in the Biochemistry and Plant Physiology Department, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, aiming at to create a new yellow ochna line that satisfies consumer needs with its pretty flowers, long-lasting petals, and flowering in time during the Lunar New Year. By survey of varieties cultivated popularly in the Mekong Delta (2009-2010) two yellow ochna varieties were selected. They are Thu Duc yellow ochna (Mai giao Thu Duc) and long-blooming yellow ochna (Mai vang hoa lau tan) which were used for cross-breeding materials. By the reciprocal breeding method of two hybrid combinations, the male ♂ long-lasting petals yellow ochna x female ♀ Thu Duc yellow ochna and male ♂ Thu Duc yellow ochna x female ♀ long-lasting petals yellow ochna were conducted and data on the diameter of flowers, number of petals, petal shapes and time for petal falling were collected. Results showed that at the F1 generation, every hybrid combination had 12 to 15 seeds which were later planted up to flowering. Among flowering plants two elite hybrid individuals named THLI-9 and THLII-7 have been selected. In criteria of the experiment, the flower diameter and number of petals were affected by cytoplasm, but not for the petal shape.

TÓM TẮT

Đề tài “Chọn tạo dòng mai vàng (Ochna integerrima (Lour.)Merr.) mới có hoa đẹp lâu tàn” được thực hiện tại Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng-Trường Đại học Cần Thơ, nhằm lai tạo ra dòng mai vàng mới đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng là hoa đẹp lâu tàn, nở đúng thời vụ trong năm. Từ kết quả điều tra các giống mai vàng trồng phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long (2009-2010), hai giống mai giảo Thủ Đức và mai vàng hoa lâu tàn được chọn làm vật liệu lai tạo. Bằng phương pháp lai thuận nghịch từ hai tổ hợp lai Mai vàng hoa lâu tàn  x  Mai giảo Thủ Đức   và Mai giảo Thủ Đức  x  Mai vàng hoa lâu tàn đã được thực hiện. Các chỉ tiêu theo dõi gồm có đường kính hoa, số cánh hoa, hình dạng cánh hoa và thời gian rụng cánh hoa. Kết quả ở thế hệ F1 mỗi tổ hợp lai thu được từ 12 đến 15 hạt giống lai. Qua kết quả khảo nghiệm đặc tính hoa các cá thể lai mới được lai tạo, đã chọn ra được hai cá thể lai ưu tú THLI-9 và THLII-7. Trong các chỉ tiêu thí nghiệm, đường kính hoa và số cánh hoa bị ảnh hưởng tế bào chất, hình dạng cánh hoa không bị ảnh hưởng tế bào chất.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...