Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/06/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

To follow President Ho Chi Minh's thought for build the Vietnamese people in the current period

Từ khóa:

Con người, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Keywords:

Ho Chi Minh?s Thought,  people, industrialization, modernization

ABSTRACT

Following the essences and advancing the values of Vietnam tradition and humanity about the human beings, the people are considered the determining factor of all development. On the basis of Marxism - Leninism, President Ho Chi Minh always considered: ?Human is the most valuable to the society? and is?objective and motivation of all revolution?. He always ranked the aim of the people liberation on the top. In the past years, the Vietnam?s Communist Party of and President Ho Chi Minh have led the Vietnamese people to overcome the difficulties and challenges to reach further development at all circumstances, which has marked the brilliant milestones for the national history, contributing to changing the position of Vietnamese people in international recognition. On that basis, potential solutions are suggested for capacity building and development of the Vietnamese people in the current period.

TóM TắT

Tiếp nối và nâng cao những giá trị tinh túy nhất tư tưởng nhân văn của truyền thống Việt Nam và nhân loại về con người, coi con người là ?Trung tâm của mọi sự phát triển? và trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi ?Con người là vốn quý nhất của xã hội?, là ?mục tiêu và động lực của mọi cuộc cách mạng?. Người luôn đặt mục tiêu giải phóng con người lên hàng đầu. Trong thời gian qua, con người Việt Nam đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển, đưa dân tộc ta vượt qua những khó khăn, thử thách, làm nên những mốc son chói lọi cho lịch sử dân tộc, góp phần làm thay đổi địa vị của dân tộc Việt Nam trên chính trường thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số
kiến nghị thuộc về giải pháp đối với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 1-7
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...