Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 179-186
Tạp chí: Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020
Liên kết:

Nghiên cứu này trình bày một cách tiếp cận trong việc phát hiện và nhận dạng khuôn mặt người để điểm danh sinh viên với dữ liệu đầu vào là ảnh chụp từ camera. Để giải quyết vấn đề này, cần giải quyết hai vấn đề chính là phát hiện khuôn mặt và điểm danh thông qua nhận diện khuôn mặt đồng thời kết nối với một hệ thống thông tin để cập nhật dữ liệu điểm danh, và kết xuất ra những báo cáo tổng hợp. Trong vấn đề đầu tiên cần giải quyết bốn bài toán là: xác định khuôn mặt, rút trích đặc trưng, huấn luyện mô hình nhận dạng và nhận dạng khuôn mặt. Đối với vấn đề còn lại là điểm danh thông qua khuôn mặt. Phương pháp xuyên suốt được sử dụng trong nghiên cứu này để giải quyết các bài toán đặt ra là phương pháp sử dụng đặc trưng Haar-like kết hợp với các mô hình máy học thông dụng. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong việc xác định vị trí khuôn mặt nghiên cứu đã sử dụng thêm công cụ Integral Image giúp việc tính toán các giá trị đặc trưng Haar-like nhanh hơn.

Các bài báo khác
Marcin Hernes, Krystian Wojtkiewicz, Edward Szczerbicki (2020) Trang: 74-86
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science book series
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 130-148
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
11 (2020) Trang: 667-675
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications,
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 340-357
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
11 (2020) Trang: 651-657
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
11814 (2019) Trang: 307-319
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS)
11 (2020) Trang: 630 - 638
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
(2019) Trang: 381-385
Tạp chí: The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam
(2019) Trang: 231-236
Tạp chí: RIVF (Research, Innovation and Vision for the Future), Đà Nẵng, 20-22/03/2019
(2017) Trang:
Tạp chí: NIPS 2017 Workshop on Machine Learning for Health, in Long Beach, CA, USA 08/12/2017
(2016) Trang: 106-115
Tạp chí: 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems
11 (2015) Trang: 53-58
Tạp chí: RIVF-2015: The 11th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...