Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2020) Trang:
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications

Medical images are valuable sources for disease diagnosis. Besides, advancements in deep learning in recent years have been supporting disease diagnosis methods based on images to obtain numerous achievements. However, deep learning algorithms still work as a black-box so it is difficult to interpret output from these algorithms. In this study, we propose a convolutional network architecture to classify Chest X-ray images as well as apply explanation approaches for trained models to support disease diagnosis. The proposed method provides insights in medical images to support Pneumonia diagnosis. 

Các bài báo khác
Marcin Hernes, Krystian Wojtkiewicz, Edward Szczerbicki (2020) Trang: 74-86
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science book series
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 130-148
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
11 (2020) Trang: 667-675
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications,
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 340-357
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
11 (2020) Trang: 651-657
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
11814 (2019) Trang: 307-319
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS)
11 (2020) Trang: 630 - 638
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
(2019) Trang: 381-385
Tạp chí: The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam
(2019) Trang: 231-236
Tạp chí: RIVF (Research, Innovation and Vision for the Future), Đà Nẵng, 20-22/03/2019
(2017) Trang:
Tạp chí: NIPS 2017 Workshop on Machine Learning for Health, in Long Beach, CA, USA 08/12/2017
(2016) Trang: 106-115
Tạp chí: 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems
11 (2015) Trang: 53-58
Tạp chí: RIVF-2015: The 11th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...