Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 251-260
Tải về

ABSTRACT

Imitating Livelihood Vulnerability Index (LVI) raised by Haln et al. (2009), a study of livelihood vulnerability assessment of Tam Hai commune, Nui Thanh district, QuangNamprovince was conducted applying Participatory Research method. Result of the study shows that LVI of Tam Hai commune is decreasingly dependent on major components of livelihood strategies (M2), source of water (M3), natural disaster - climate variability (M7), socio-demographic profile (M1), social networks (M4), financial asset (M6) and health (M3) with respective values of 0,361; 0,339; 0,207; 0,146; 0,053; 0,028 and 0,011. LVI value of 0,212 indicates that livelihood vulnerability is not high and value of major components fluctuates from 0 (lowest vulnerability) to 0.4 (highest vulnerability). LVI-IPCC value of -0,004 shows that livelihood vulnerability under climate change is just at mean level. Exposure of the commune to impacts of climate change is rather high reaching value of 0,207 but ability of having effects on current health, financial asset and water is not high with value of 0,178 and local adaptive capacity about social networks, socio-demographic profile and livelihood activities is relatively good getting value of 0,229.

Keywords: Livelihood Vulnerability Index (LVI), climate change, participatory research

Title: Applying Livelihood Vulnerability Index in studying livelihood ? case of Tam Hai commune, Nui Thanh district, Quang Nam province

TóM TắT

Mô phỏng theo chỉ số tổn thương sinh kế (Livelihood Vulnerability Index ? LVI) được đề xuất bởi Haln et al. (2009), nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương sinh kế xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu có sự tham gia (Participatory research). Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số LVI đối với xã đảo Tam Hải phụ thuộc giảm dần theo các yếu tố chính là chiến lược sinh kế (M2), nguồn nước sử dụng (M5), thảm họa tự nhiên - biến đổi khí hậu (M7), đặc điểm hộ (M1), mạng lưới xã hội (M4), vốn tài chính (M6) và sức khỏe (M3) với các giá trị lần lượt là 0,361; 0,339; 0,207; 0,146; 0,053; 0,028 và 0,011. Chỉ số LVI là 0,212 chỉ ra rằng tính dễ tổn thương sinh kế không quá cao và giá trị các yếu tố chính dao động trong khoảng từ 0 (mức tổn thương thấp nhất) đến 0,4 (mức tổn thương lớn nhất) với khoảng dao động là 0,1. Chỉ số LVI-IPCC là -0,004 cho thấy khả năng tổn thương sinh kế trước biến đổi khí hậu ở mức trung bình. Sự phô bày (thể hiện của tác động) của xã do các tác động của biến đổi khí hậu tương đối cao đạt giá trị là 0,207 nhưng khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại, vốn tài chính và nguồn nước ở địa phương không cao với giá trị 0,178 và khả năng thích ứng của địa phương về mạng lưới xã hội, đặc điểm hộ và hoạt động sinh kế tương đối tốt đạt giá trị 0,229.

Từ khóa: Chỉ số tổn thương sinh kế (Livelihood Vulnerability Index ? LVI), biến đổi khí hậu, nghiên cứu có sự tham gia (Participatory research) 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...