Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 25-30
Tải về

ABSTRACT

Two diterpenic lactones, andrographolid (XTL1) and neoandrographolid (XTL2) were isolated from ethanol extracts of the whole plant of Andrographis paniculata Nees from Phu Yen by chromatographic methods.  Their structures were eluciated by spectrometric methods  including  1H-NMR, 13C-NMR, COSY, DEPT, HSQC,HMBC,MS.

Keywords: Andrographis paniculata, Acanthaceae, diterpennoids, andrographolid, neoandrographolid

Title: Isolation andrographolid and neoandrographolid from Andrographis paniculata Nees

TóM TắT

Từ dịch chiết etanol của cây Xuyên tâm liên trồng tại Phú Yên đã cô lập được hai diterpen lacton  là andrographolid (XTL1) và neoandrographolid (XTL2) bằng các phương pháp sắc ký.  Cấu trúc được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như 1H-NMR, 13C-NMR, COSY, DEPT, HSQC,HMBC,MS.

Từ khóa: Xuyên tâm liên, Ô rô, diterpennoids, andrographolid, neoandrographolid

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...