Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 105-110
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/01/2015

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

Study on monitoring trend of Carbon Dioxide (CO2) emission in the Vietnamese Mekong Delta by using GOSAT satellite data

Từ khóa:

CO2, nội suy, biến đổi khí hậu, vệ tinh GOSAT, khí nhà kính

Keywords:

Carbon dioxide, climate change, SCIAMACHY/ENVISAT, greenhouse gas

ABSTRACT

Carbon dioxide (CO2) is one of the important greenhouse gases which has great contribution to climate change; greenhouse gas monitoring is essential to provide an overall look for adaptation to climate change. Measuring the XCO2 concentration in the atmosphere by satellite is a new technique, from which we obtained the most basic information on the global carbon cycle and distribution of XCO2 on the Earth’s surface. From the monthly GOSAT satellite images in 2013, we applied spatial interpolation techniques to map and assess trends of fluctuations in XCO2 distribution in space and time for study areas.

The result showed that the monthly avergate values of XCO2 in year 2013 are not much changing in the first 3 months. In the flooding season, the XCO2 reached the lowest value in September and Octorber; such figures increased continously in Noverber and December in the same year. The XCO2 value reached the greatest content in April, May and December.

TÓM TẮT

Carbon dioxide (CO2) là một trong những khí nhà kính quan trọng có tác động mạnh mẽ và góp phần lớn trong việc biến đổi khí hậu, việc theo dõi xu hướng phát thải khí nhà kính là hết sức cần thiết để có cái nhìn tổng thể nhằm có giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu tốt hơn.

Đo nồng độ CO2 trong khí quyển bằng vệ tinh viễn thám là một nghiên cứu khoa học được phát triển nhanh chóng, từ đó có những cơ sở nhất định về chu trình cacbon trên toàn cầu và cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự hiện diện của CO2 trên bề mặt của Trái Đất. Từ những dữ liệu ghi nhận và phân tích nồng độ CO2 của vệ tinh GOSAT, đề tài sử dụng kỹ thuật nội suy và phương pháp GIS nhằm xây dựng bản đồ phân bố không gian nồng độ XCO2 cho đồng thời đánh giá được khuynh hướng phân bố và biến động CO2 theo không gian và thời gian cho khu vực khu vực nghiên cứu.

Kết quả so sánh giá trị trung bình nồng độ XCO2 năm 2013 cho thấy, xu hướng phát thải khí XCO2  không có sự thay đổi lớn vào các tháng đầu năm. Tuy nhiên, vào mùa lũ tháng 9, 10 nồng độ XCO2 đạt ngưỡng thấp nhất và tăng lại vào tháng 11, 12. Tháng 4, 5, 12 nồng độ XCO2 đạt ngưỡng cao nhất trong năm.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 175-182
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 35-43
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 42-51
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 57-68
Tải về
(2021) Trang: 238-239
Tạp chí: THE 42 A nd SIAN CONFERENCE ON REMOTE SENSING
(2018) Trang: 274-282
Tạp chí: International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals: Policy and Practice
(2018) Trang: 397-400
Tạp chí: 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018): Technology & Innovation for Global Energy Revolution 28-30 November 2018, Bangkok, Thailand
(2015) Trang:
Tạp chí: The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.
Volume 2, No.2 (2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
ISBN: 978-604-913-173-8 (2013) Trang: 1-10
Tạp chí: The 9th International Conference on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management
1 (2013) Trang: 443
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 433
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
(2011) Trang:
Tạp chí: 3rd International Conference on Geoinformation Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...