Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 132-138
Tải về

Astract

Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) is one of the species cultured in many regions of the coastal area in Vietnam; intensification caused problems about environment for sustainable development. The research was carried out in Soc Trang province. The experiment on the wet season by two shrimp ponds with 4000m2/pond, and stocking densities were 20 ind/m2, initial size of postlarvae at stocking was PL15, depth water level was 1,2 m and culture duration was four months. The result showed that concentration of TAN was 1.36 ppm and accumulation of TAN was 16,4 kg/ha/crop, they are gradually increased from early to the end of the culturing time, and NO2 and NO3 were 1.47 ppm and 0,29 ppm respectively, accumulation of NO2 and NO3 were 17.61 kg/ha/crop and 3.43 kg/ha/crop respectively. However, PO4 concentration 0.1 ppm, and deposit of PO4 was 1.18 kg/ha/crop, whereas concentration TP was 1.08 ppm accumulation of TP was 13.01 kg/ha/crop; concentration TN was 2.89 ppm accumulation of TN was 34.70 kg/ha/crop. 

Keywords: TAN, NO2-, NO3-, TN, PO43-, TP, Black tiger shrimp

Title:   Research on accumulation of ammonia and phosphate in shrimp pond with intensive shrimp system (Penaeus monodon) on rainy season in Soc Trang province

TóM TắT

Tôm sú là loài được nuôi phổ biến ở các tỉnh ven biển Việt Nam, nuôi tôm với mức độ thâm canh là nguyên nhân ảnh hưởng môi trường của nghề nuôi. Thí nghiệm được thực hiện tại tỉnh Sóc Trăng. Thí nghiệm được tiến hành trong mùa mưa với hai ao (4000 m2/ao); mật độ 20 con/m2 PL15; độ sâu mực nước ao nuôi 1,2 m và thời gian nuôi 4 tháng. Kết quả cho thấy hàm lượng TAN trong nước là 1,36 ppm và lượng tích lũy là 16,4 kg/ha/vụ. Hàm lượng NO2- và NO3- hòa tan trong nước lần lượt là 1,47 ppm và 0,29 ppm; hàm lượng tích lũy qua vụ nuôi là 17,61 kg/ha/vụ và 3,43 kg/ha/vụ. Đối với Lân hòa tan (PO43-) trong ao nuôi là rất thấp 0,1 ppm và hàm lượng tích lũy là 1,18 kg/ha/vụ; Tổng lân hòa tan trong nước là 1,08 ppm và lượng tích lũy là 13,01 kg/ha/vụ. Trong khi đó tổng đạm trong nước tương đối cao là 2,89 ppm và lượng tích lũy là 34,70 kg/ha/vụ.

Từ khóa: TAN, NO2-, NO3-, TN, PO43-, TP, Tôm sú

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...