Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 101-111
Tác giả: Lê Ngọc Thạch
Tải về

ABSTRACT

Extension agents link agencies and community in the process of knowledge and technology transfer to rural communities.This paper examines individual factors that influence performance in extension work as perceived by extension agents.The individual factors are: motivation of extension, skill as instructional designer and communicator, skill as facilitator, teaching skill, program planning skill, program implementation skill, program evaluation skill, social skills ability, external contact ability, and professional profile of the extension agents. The survey research was conducted in seven provinces/city ofMekongDelta to a sample of 312 respondents. The study reveals four individual factors that significantly contributed to performance of extension agents, namely, social skill ability, program implementation skills, motivation, and program planning skills. Recommendations for human resource development are discussed.

Keywords: Extension Agents, Performance, MekongDelta,Vietnam

Title: Individual Factors as Predictors of Extension Agents? Performance in MekongDelta,Vietnam

TóM TắT

CBKN nối kết các cơ quan và cộng đồng trong quá trình chuyển giao kiến thức và công nghệ đến cộng đồng nông thôn. Nghiên cứu này khảo sát các yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của CBKN. Các yếu tố cá nhân gồm có: động cơ làm công tác khuyến nông, kỹ năng về thiết kế giảng dạy và truyền đạt, kỹ năng về sự hỗ trợ hoạt động, kỹ năng giảng dạy khuyến nông, kỹ năng hoạch định chương trình, kỹ năng thực hiện chương trình, kỹ năng đánh giá chương trình, khả năng về công tác xã hội, khả năng về quan hệ đối ngoại, và nền tảng chuyên môn của Cán bộ khuyến nông. Nghiên cứuđiều tra  đuợc thực hiện tại 7 tỉnh/thành phố của vùng đồng bằng sông Cửu Long với 312 mẫu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố cá nhân đã góp phần ảnh hưởngcó ý nghĩa đến hiệu quả công việc của Cán bộ khuyến nông, đó là: khả năng về công tác xã hội, kỹ năng thực hiện chương trình, động cơ làm công tác khuyến nông, và kỹ năng hoạch định chương trình. Những đề nghị cho việc phát triển nhân lực được đưa ra để thảo luận.

Từ khóa: Cán bộ khuyến nông, Hiệu quả công việc, đồng bằng sông Cửu Long, ViệtNam

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...