Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19a (2011) Trang: 53-59
Tải về

ABSTRACT

From fruits of Momordica charantia L., two compounds: uracil (I, Figue 1) and momordicoside K (II, Figue 2) was isolated from ethyl acetate extract. Their structures were elucidated by modern spectrometric methods and compared with published data.

Keywords: Momordica charantia L., uracil, momordicoside K.

Title: Research on chemical composition of the fruits of Momordica charantia L.

TóM TắT

Từ trái Khổ qua, hai chất: uracil (chất I, Hình 1) và momordicoside K (chất II, Hình 2) đã được cô lập từ cao ethyl acetate. Hai chất này được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại và so sánh với tài liệu đã công bố.

Từ khóa: Mướp đắng, khổ qua, uracil, momordicoside K.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...