Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19a (2011) Trang: 7-16
Tải về

ABSTRACT

Homogeneously ZnS nano-particles were accomplished by precipitation in water solvent with the aid of buffer solution at room temperature. Effect of pH and type of buffer solution were studied by theoretical; through experimental synthetic ZnS nanoparticles,  the optimal pH for reaction process was determined through X-ray diffraction measurements.

Keywords: ZnS, nanoparticles, wet chemical method

Title: Synthesis and study the effects of pH reaction on formation of  ZnS nanoparticles  prepared by  wet chemical method

TóM TắT

Các hạt nano ZnS đã được tổng hợp bằng phương pháp hóa ướt trong dung môi nước với sự tham gia của dung dịch đệm ở nhiệt độ phòng. ảnh hưởng của pH và loại dung dịch đệm đã được nghiên cứu bằng lý thuyết; thông qua thực nghiệm tổng hợp hạt nano ZnS, giá trị pH tối ưu của phản ứng đã được xác định thông qua phổ nhiễu xạ tia X và tính chất quang của vật liệu.

Từ khóa: ZnS, hạt nano, phương pháp hóa ướt

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...