Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 119-126
Tải về

ABSTRACT

The study was conducted on the prevalence of Salmonella in lizards (Hemidactylus spp.) in some households and animal farms at some districts in Cantho city. In a total 416 lizard? feces samples, 63 samples were Salmonella positive in rate 15,14% which was  higher than that environmental samples 7,89% (15/190). The prevalence of Salmonella in lizards collected from farms (25,00%) was higher than that in the households (11,86%).  Nine Salmonella serovars were identified in lizards and environment around residence of them. Of these, 8 serovars were present in lizards which predominant serovars were S. Weltevreden (23 samples), S. Lexington, S. Newport (8 samples each), S. Brunei (4 samples). Besides, S. Weltevreden was also found in insects, animal feed, and two strains of S. Newport, S. Brunei isolated from animal feces.

Keywords: Lizard, Salmonella, serovar

Title: The prevalence of Salmonella on lizard (Hemidactylus spp.) at Can Tho city

TóM TĂ?T

Đề tài được nghiên cứu về sự lưu hành của vi khuẩn Salmonella trên thằn lằn (Hemidactylus spp.) ở một số hộ gia đình và trại chăn nuôi tại một số quận thuộc thành phố Cần Thơ. Trong 416 mẫu phân thằn lằn có 63 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella chiếm tỷ lệ 15,14 % cao hơn tỷ lệ nhiễm Salmonella trên môi trường là 7,89 % (15/190). Tỷ lệ dương tính Salmonella ở các trại chăn nuôi (25,00%) cao hơn ở các hộ gia đình (11,86 %).  Có 9 chủng Salmonella tìm thấy trên thằn lằn và trên các mẫu môi trường xung quanh nơi cư trú của thằn lằn. Trong đó có 8 chủng Salmonella hiện diện trên thằn lằn, với các 4 chủng phổ biến là S. Weltevreden là chủng phổ biến nhất (23 mẫu), tiếp theo là S. Lexington, S. Newport (8 mẫu/mỗi chủng), S. Brunei (4 mẫu). Bên cạnh đó, các chủng S. Weltevreden cũng được tìm thấy trên côn trùng, thức ăn gia súc, và 2 chủng S. Newport, S. Brunei được phân lập từ phân gia súc.

Từ khóa: thằn lằn, Salmonella, serovar

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...