Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 27-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 30/08/2019

Ngày duyệt đăng: 16/10/2019

 

Title:

An evaluation of sediment transport, sediment distribution, bed topography and hydrodynamic regime of My Thanh River, Soc Trang province

Từ khóa:

ADCP, biến đổi khí hậu, bùn cát lơ lửng, lưu lượng và vận tốc, Sông Mỹ Thanh, trầm tích phù sa

Keywords:

ADCP, climate change, discharge and velocity, My Thanh River, suspended sediment concentration, sediment

ABSTRACT

The study is to analyze the hydrodynamic regime and sediment transport under the effect of the East Sea’s tide and evaluate bed topography, sediment distribution of My Thanh River, Soc Trang province. the study data which were measured at My Thanh River from June to October 2018 included 1) water discharge, water velocity and cross-section profiles by using Acoustic Doppler Current Profiler, 2) suspended sediment concentration (SSC) and sediment texture by samples of the water and bed soil. Based on in-situ data, riverbed topography, sediment distribution and the fluctuation of SSC due to water discharge, velocity and tide will be evaluated under the effect of climate change and sea-level rise. This research will be a good reference for modelling and simulating studies in river bed topography, sediment deposition, and erosion in the coastal area of the Mekong Delta in the future.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này tập trung phân tích chế độ thủy lực và vận chuyển bùn cát lơ lửng dưới tác động của thủy triều Biển Đông và đưa ra đánh giá về địa mạo, phân bố trầm tích đáy của sông Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng. Dữ liệu nghiên cứu được đo thực địa tại sông Mỹ Thanh từ 06/2018 đến 10/2018, bao gồm: 1) lưu lượng, vận tốc dòng chảy và địa mạo một số mặt cắt sử dụng thiết bị acoustic doppler current profiler (ADCP), 2) bùn cát lơ lửng và trầm tích phù sa đáy sông bằng cách lấy mẫu nước và đất. Từ các dữ liệu thu thập, địa mạo, phân bố thành phần cơ giới và biến động của bùn cát lơ lửng sẽ được phân tích và đánh giá theo lưu lượng kết hợp vận tốc dòng chảy và biến động của thủy triều, từ đó đánh giá sự tương quan giữa thủy lực và bùn cát lơ lửng của sông dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Nghiên cứu này sẽ là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về tính toán và mô phỏng sự thay đổi địa mạo đáy sông, bồi lắng và xói lở tại khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Thanh Quân, Dương Thị Trúc, Trương Minh Nhật và Văn Phạm Đăng Trí, 2019. Đánh giá vận chuyển bùn cát lơ lửng, phân bố trầm tích đáy, địa mạo và chế độ thủy lực sông Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 27-37.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 15-22
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 18-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-34
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 36-45
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 153-165
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
75 (2019) Trang: I_187-I_192
Tạp chí: Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering)
(2016) Trang: 254-259
Tạp chí: Hội nghị Toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử VCM2016, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, từ ngày 25 đến 26/11/2016
4 (2015) Trang: 295-300
Tạp chí: International Journal of Research in Engineering and Technology
(2015) Trang: 70-77
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...