BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN KỲ TRUNG Giới tính: Nam
Email: pktrung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Nghiên cứu viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên nước
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kỳ Trung, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Thanh Vũ, Lê Anh Tuấn. 2022. ADAPTATION TO SALINE INTRUSION FOR AGRICULTURE FARMING TRANSFORMATION IN THE COASTAL BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 964. 012019. (Đã xuất bản)
2.  Văn Phạm Đăng Trí, Phan Kỳ Trung, Thái Minh Trọng, Daniel R. Parsons, Stephen E. Darby. 2022. ASSESSING SOCIAL VULNERABILITY TO RIVERBANK EROSION ACROSS THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. International Journal of River Basin Management. 20. 1-12. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Phan Kỳ Trung, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Trọng Nguyễn, Dương Cơ Hiếu. 2022. ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP DO TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN TẠI TỈNH BẾN TRE. Hội thảo GIS toàn quốc 2022. . 346-359. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Các khoa học môi trường (các khía cạnh xã hội của khoa học môi trường xếp vào mục 507) 
Thủy văn; Tài nguyên nước 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 29 tháng 09 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Phan Kỳ Trung