BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH THỊ DIỄM Giới tính: Nữ
Email: Ngạch viên chức: Nghiên cứu viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Khoa học Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Diễm, Trần Bá Linh, Trần Sỹ Nam. 2021. SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM ĐỂ TÍNH TOÁN HÀM LƯỢNG PHÙ SA LƠ LỬNG Ở TỈNH AN GIANG. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 74-85. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Việt Nữ, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Hải Thanh , , Huỳnh Thị Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2021. TÁC ĐỘNG XÂM NHẬP MẶN LÊN HOẠT ĐỘNG CANH TÁC LÚA 3 VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ TẠI HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 415. 175-181. (Đã xuất bản)
3.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Thị Diễm, Đinh Thái Danh. 2021. XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOGAS XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO VÀ CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KHÍ SINH HỌC CHO CỘNG ĐỒNG. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 10. 64-76. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Thị Diễm, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 122-139. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Văn Thảo, Hồ Vũ Khanh, Đinh Thái Danh, Huỳnh Thị Diễm, Trần Đức Thạnh, Trần Sỹ Nam. 2021. HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA TRONG VÙNG ĐÊ BAO Ở THỜI ĐIỂM TRƯỚC VÀ SAU XẢ LŨ TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 140-155. (Đã xuất bản)
6.  Trần Bá Linh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Diễm, Huỳnh Công Khánh, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA THÂM CANH LÚA ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 102-112. (Đã xuất bản)