BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH LỘC Giới tính: Nam
Email: Ngạch viên chức: Nghiên cứu viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: Văn phòng Viện NC biến đổi Khí hậu
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Lộc, Nguyễn Thị Ngọc Phượng . 2020. ASSESSING EXISTING SURFACE WATER SUPPLY SOURCES IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: CASE STUDY OF CAN THO, SOC TRANG, AND HAU GIANG PROVINCES. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 62. 65-70. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thành Lộc