BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH VĂN THẢO Giới tính: Nam
Email: hvthao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Nghiên cứu viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Khoa học Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Đình Giang Nam. 2021. NUTRIENT DYNAMICS IN WATER AND SOIL UNDER CONVENTIONAL RICE CULTIVATION IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. F1000Research. 01. (Đã xuất bản)
2.  Masato Oda, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. TIMING OF HARVESTING REVERSES THE EFFECT OF CUTTING TWICE WITH RATOON RICE. F1000Research. 9. (Đã xuất bản)
3.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2021. BIO-PRETREATMENT ENHANCES BIOGAS PRODUCTION FROM CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND PIG MANURE. International Energy Journal. 21. 457 – 466. (Đã xuất bản)
4.  Masato Oda, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Văn Thảo. 2020. EVALUATION OF CROPPING METHOD FOR PERENNIAL RATOON RICE: ADAPTATION OF SALIBU TO TRIPLE-CROPPING IN VIETNAM. F1000Research. 8. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Xuân Lộc, Uno Kenichi, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Hữu Chiếm, Taminato Tomohiko, Ishido Kenji. 2020. EFFECTS OF WATER MANAGEMENT AND SOIL TYPE ON GREENHOUSE GASES EMISSION FROM RICE PRODUCTION IN AN GIANG PROVINCE. Vietnam Journal of Science and Technology. 58. 178-186. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Do Minh Cuong, Dinh Vuong Hung, Monet Concepcion Maguyon-Detras, Francis Mervin S. Chan, Nguyễn Văn Hùng. 2019. SUSTAINABLE RICE STRAW MANAGEMENT - CHAPTER 5. ANAEROBIC DIGESTION OF RICE STRAW FOR BIOGAS PRODUCTION. Springer Open. 1. 65 - 92. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Võ Công Thành, Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Sỹ Nam, Masato Oda, Hồ Vũ Khanh. 2019. EFFECTS OF HERBICIDE APPLICATION (SOFIX 300EC) AND WATERLOGGED RICE STRAW DEGRADATION ON ORGANIC RICE YIELD IN THE DOUBLE-CROPPING PATTERN. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 68 - 74. (Đã xuất bản)
8.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Lê Ngọc Diệu Hồng. 2016. ENHANCING BIOGAS PRODUCTION BY ANAEROBIC CO-DIGESTION OF WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Journal of Vietnamese Environment. 8(3). 195-199. (Đã xuất bản)
9.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH - THE EFFECT OF MIXING IN SEMI-CONTINUOUS REACTORS. Journal Science and Technology. 53. 217-222. (Đã xuất bản)
10.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Nguyễn Phương Chi. 2015. IMPROVED BIOGAS PRODUCTION FROM WATER HYACINTH BY CO-DIGESTION WITH PIG MANURE – EFFECT OF PRETREATMENT. The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region. 01. 66. (Đã xuất bản)
11.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Huỳnh Công Khánh. 2015. THE COMPONENTS OF VOLATILE FATTY ACIDS IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 229 - 234. (Đã xuất bản)
12.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm, Kjeld Ingvorsen. 2015. THE COMPONENTS OF VOLATILE FATTY ACIDS IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Journal Science and Technology. 53. 229-234. (Đã xuất bản)
13.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Huỳnh Công Khánh. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH - THE EFFECT OF MIXING IN SEMI-CONTINUOUS REACTORS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 217 - 222. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Bá Linh, Huỳnh Văn Thảo, Đinh Thái Danh, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2005 - 2018. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 15-28. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thị Xuân, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA THÂM CANH LÚA ĐẾN CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT ĐẤT. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 113-135. (Đã xuất bản)
3.  Trần Bá Linh, Lâm Văn Hậu, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT CANH TÁC LÚA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO NGĂN LŨ Ở NHÓM ĐẤT CÓ VẤN ĐỀ CỦA TỈNH AN GIANG. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 51-73. (Đã xuất bản)
4.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Thị Diễm, Đinh Thái Danh. 2021. XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOGAS XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO VÀ CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KHÍ SINH HỌC CHO CỘNG ĐỒNG. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 10. 64-76. (Đã xuất bản)
5.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Công Thuận. 2021. ĐÁNH GIÁ LÝ – HÓA TÍNH ĐẤT TRỒNG LÚA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 101-107. (Đã xuất bản)
6.  Bùi Thị Mai Phụng, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 29-50. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Văn Thảo, Hồ Vũ Khanh, Đinh Thái Danh, Huỳnh Thị Diễm, Trần Đức Thạnh, Trần Sỹ Nam. 2021. HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA TRONG VÙNG ĐÊ BAO Ở THỜI ĐIỂM TRƯỚC VÀ SAU XẢ LŨ TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 140-155. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Thị Diễm, Huỳnh Văn Thảo, Trần Sỹ Nam. 2021. CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 122-139. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Thụy Diễm Trang, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Phan Nhân, Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam. 2021. THÂM CANH NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 13-39. (Đã xuất bản)
10.  Ngô Thị Thanh Trúc, Huỳnh Văn Thảo, Trần Nguyễn Minh Huyền. 2021. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN ÁP DỤNG MÔ HÌNH BIOGAS – THỰC VẬT. Môi trường và nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế. Võ Thành Danh. 66-83. (Đã xuất bản)
11.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Hữu Chiếm. 2021. GIỚI THIỆU - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÊ BAO TỈNH AN GIANG. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 9-14. (Đã xuất bản)
12.  Trần Sỹ Nam, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Huỳnh Văn Thảo, Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Hữu Chiếm. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA HAI LOẠI BIOCHAR TRẤU ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ CH4 VÀ N2O TỪ ĐẤT PHÙ SA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 109-118. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Phạm Văn Tươi, Nguyễn Thị Thùy, Phạm Quốc Nguyên. 2020. BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN SÔNG HẬU TRONG PHẠM VI THỊ TRẤN MÁI DẦM - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 387. 97-105. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Khuê, Huỳnh Thị Giàu, Nguyễn Đăng Khoa, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Thanh Giao, Trần Sỹ Nam, Phạm Quốc Nguyên, Mitsunori Tarao. 2019. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MARSHAL 200SC LÊN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE VÀ SINH TRƯỞNG CÁ RÔ PHI (OREOCHOROMIS NILOTICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 135-141. (Đã xuất bản)
15.  Trần Sỹ Nam, Lê Thị Mộng Kha, Hồ Vũ Khanh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2017. KHẢ NĂNG SINH KHÍ BIOGAS CỦA RƠM VÀ LỤC BÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP Ủ YẾM KHÍ THEO MẺ VỚI HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 93-99. (Đã xuất bản)
16.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN RƠM VỚI PHÂN GIA SÚC ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 100-122. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thanh Văn, Bùi Thị Nga, Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Văn Thảo. 2017. ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU TÚI Ủ BIOGAS CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 1-12. (Đã xuất bản)
18.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen. 2017. SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ RƠM VÀ PHÂN GIA SÚC THEO PHƯƠNG PHÁP Ủ BÁN LIÊN TỤC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 123-152. (Đã xuất bản)
19.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Thị Thùy. 2017. TỔNG QUAN VỀ KHÍ SINH HỌC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 1-31. (Đã xuất bản)
20.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Thị Lan anh. 2016. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC TRỒNG ĐẬU BẮP (ABELMOSCHUS ESCULENTUS L.). Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 10. 147-154. (Đã xuất bản)
21.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Văn Thảo, Lê Chí Nhân. 2016. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN TỔ ONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIOGAS ĐỂ TRỒNG RAU CẢI XANH (BRASSICA JUNCEA L.)TÓM TẮT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN TỔ ONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIOGAS ĐỂ TRỒNG RAU CẢI XANH (BRASSICA JUNCEA L.)” ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC TIÊU GÓP PH. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 10. 173-178. (Đã xuất bản)
22.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RƠM VÀ LỤC BÌNH TRONG Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC - ỨNG DỤNG TRÊN TÚI Ủ BIOGAS POLYETHYLENE VỚI QUY MÔ NÔNG HỘ. Khoa học và Công nghệ. 36. 27-35. (Đã xuất bản)