BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN NGỌC TÂM Giới tính: Nam
Email: tntam@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tính liên tục của ánh xạ nghiệm bài toán cân bằng phụ thuộc tham số và áp dụng 2021 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Hữu Danh, Trần Ngọc Tâm. 2022. LEVITIN-POLYAK WELL-POSEDNESS FOR VECTOR OPTIMIZATION PROBLEMS IN LINEAR SPACES. Optimization. 0. 1-27. (Đã xuất bản)
2.  Trần Ngọc Tâm. 2022. HÖLDER CONTINUITY OF SOLUTION MAPS TO PARAMETRIC SET-VALUED KY FAN INEQUALITIES. Optimization. 0. 1-18. (Đã xuất bản)
3.  Trần Ngọc Tâm. 2022. ON HÖLDER CONTINUITY OF SOLUTION MAPS TO PARAMETRIC VECTOR KY FAN INEQUALITIES. TOP. 30. 77-94. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Quốc Anh, Ha Manh Linh, Trần Ngọc Tâm. 2022. SEMICONTINUITY OF SOLUTIONS AND WELL-POSEDNESS UNDER PERTURBATIONS FOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH NONLINEAR INEQUALITY CONSTRAINTS. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series. 53. 751–763. (Đã xuất bản)
5.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Hữu Danh, Phạm Thanh Dược, Trần Ngọc Tâm. 2021. QUALITATIVE PROPERTIES OF SOLUTIONS TO SET OPTIMIZATION PROBLEMS. Computational and Applied Mathematics. 40. 1-18. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Quốc Anh, Trần Ngọc Tâm, Nguyễn Hữu Danh. 2021. ON LIPSCHITZ CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTIONS TO SET-VALUED EQUILIBRIUM PROBLEMS VIA NONLINEAR SCALARIZATION. Optimization. 0. 1-23. (Đã xuất bản)
7.  Lâm Quốc Anh, Võ Thành Tài, Trần Ngọc Tâm. 2021. ON HÖLDER CALMNESS AND HÖLDER WELL-POSEDNESS FOR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS. Optimization. 0. 1-34. (Đã xuất bản)
8.  Trần Ngọc Tâm, Lâm Quốc Anh, Phạm Thanh Dược. 2018. ON HÖLDER CONTINUITY OF SOLUTION MAPS TO PARAMETRIC VECTOR PRIMAL AND DUAL EQUILIBRIUM PROBLEMS. Optimization. 67. 1169-1182. (Đã xuất bản)
9.  Trần Ngọc Tâm, Lâm Quốc Anh. 2017. SENSITIVITY ANALYSIS FOR PARAMETRIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. Journal of Nonlinear and Convex Analysis. 18. 1707-1716. (Đã xuất bản)
10.  Trần Ngọc Tâm, Lâm Quốc Anh, Phạm Thanh Dược. 2017. CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTION MAPS TO VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. Journal of Industrial and Management Optimization. 13. 1685-1699. (Đã xuất bản)
11.  Trần Ngọc Tâm, Lâm Quốc Anh, Nguyễn Trung Kiên. 2017. ON H¨OLDER CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTION MAPS TO VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. Turkish Journal of Mathematics. 41. 1591-1607. (Đã xuất bản)
12.  Trần Ngọc Tâm, Lâm Quốc Anh. 2016. HAUSDORFF CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTION MAPS TO PARAMETRIC PRIMAL AND DUAL EQUILIBRIUM PROBLEMS. TOP. 24. 242–258. (Đã xuất bản)
13.  Trần Ngọc Tâm, Lâm Quốc Anh, Phan Quốc Khánh. 2014. ON HÖLDER CONTINUITY OF SOLUTION MAPS OF PARAMETRIC PRIMAL AND DUAL KY FAN INEQUALITIES. TOP. 23. 151–167. (Đã xuất bản)
14.  Trần Ngọc Tâm, Lâm Quốc Anh, Phan Quốc Khánh, Đặng Thị Mỹ Vân. 2013. ON HÖLDER CALMNESS AND HÖLDER WELL-POSEDNESS OF VECTOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEMS. Vietnam J Math. 41. 507–517. (Đã xuất bản)
15.  Trần Ngọc Tâm, Lâm Quốc Anh, Phan Quốc Khánh. 2012. ON HÖLDER CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTIONS TO PARAMETRIC EQUILIBRIUM PROBLEMS. Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications. 75. 2293–2303. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Quốc Anh, Trương Thị Mỹ Dung, Trần Ngọc Tâm. 2022. SỰ TỒN TẠI NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH ZOLEZZI CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTOR YẾU VÀ MẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 56-63. (Đã xuất bản)
2.  Võ Thành Tài, Trần Thị Kim Anh, Trần Ngọc Tâm. 2022. SỰ TỒN TẠI NGHIỆM VÀ TÍNH LIÊN TỤC CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 60-68. (Đã xuất bản)
3.  Võ Thành Tài, Trần Ngọc Tâm. 2021. TÍNH LIÊN TỤC HÖLDER CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM XẤP XỈ BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU PHỤ THUỘC THAM SỐ. Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU. 29. 11-19. (Đã xuất bản)
4.  Trần Ngọc Tâm, Hà Nguyễn Huỳnh Anh, Trần Thị Kim Anh, Dương Minh Nhật, Nguyễn Ngọc Minh Thy. 2021. SỰ TỒN TẠI VÀ TÍNH NỬA LIÊN TỤC TRÊN CỦA NGHIỆM BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTOR THEO NÓN THỨ TỰ CÓ PHẦN TRONG ĐẠI SỐ KHÁC RỖNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 86-93. (Đã xuất bản)
5.  Trần Ngọc Tâm, Lâm Quốc Anh, Võ Thành Tài, Nguyễn Phúc Đức. 2018. TÍNH LIÊN TỤC HÖLDER CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU PHỤ THUỘC THAM SỐ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54. 53-58. (Đã xuất bản)
6.  Trần Ngọc Tâm, Lâm Quốc Anh. 2011. SỰ DUY NHẤT VÀ TÍNH LIÊN TỤC LIPSCHITZ CỦA NGHIỆM BÀI TOÁN CÂN BẰNG ĐỐI XỨNG ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN MÊTRIC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 0. 222-231. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Toán học cơ bản 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 07 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Ngọc Tâm