BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: CÙ VĨNH LỘC Giới tính: Nam
Email: cvloc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Cù Vĩnh Lộc, Jean-Christophe Burie, Trac Nguyen, Jean-Marc Ogier. 2020. A ROBUST WATERMARKING APPROACH FOR SECURITY ISSUE OF BINARY DOCUMENTS USING FULLY CONVOLUTIONAL NETWORKS. International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR). 23. 219–239. (Đã xuất bản)
2.  Cù Vĩnh Lộc, Trần Cao Đệ, Jean-Christophe Burie, Jean-Marc Ogier. 2020. CONTENT REGION DETECTION AND FEATURE ADJUSTMENT FOR SECURING GENUINE DOCUMENTS. The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), tổ chức từ ngày 12 - 14/11/2020 tại Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)