BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LƯU TIẾN ĐẠO Giới tính: Nam
Email: ltdao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Máy tính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính 
Khoa học thông tin 
Sinh tin học 
Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác (Các vấn đề phát triển phần cứng xếp vào mục 20206 (Phần cứng và kiến trúc máy tính); Các khía cạnh XH của KH tính toán và thông tin xếp vào mục 5 - KH XH.) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nghia Duong-Trung, Lưu Tiến Đạo, Van Ut TRAN, Ky Nguyen Minh, Trinh Bui Thi Tu, Xuan Nguyen Hoang. 2019. BLUEPRINTING THE WORKFLOW OF MEDICAL DIAGNOSIS THROUGH THE LENS OF MACHINE LEARNING PERSPECTIVE. Advanced COMPuting and Applications, Nha Trang, Vietnam, 27-29 November 2019. . 23-26. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Dương Trung Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp, Lưu Tiến Đạo, Đặng Thiên Tân. 2019. DỰ ĐOÁN KINH DOANH NGÀY BLACK FRIDAY SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC CÂY TĂNG CƯỜNG ĐỘ DỐC LỚN. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" - FAIR 2019. . 49-56. (Đã xuất bản)