BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢO ANH Giới tính: Nữ
Email: ntbanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hoàn thiện pháp luật liên quan đến tai “biến trong khám bệnh, chữa bệnh” 2021 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật trách nhiệm dân sự
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Mạc Giáng Châu, Nguyễn Thị Bảo Anh. 2023. ADVANTAGES OF THE VIETNAM CRIMINAL PROCEDURE MODEL IN CRIMINAL CASE SETTLEMENT AND DEFICIENCIES THAT MUST BE IMPROVED IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL JURIDICAL HARMONY. Journal of Positive Psychology & Wellbeing. 7. 1158-1184. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Phúc Gia Nguyên. 2023. ANALYZING “CHILD BORN OUT OF WEDLOCK” (“ILLEGITIMATE CHILD”) IN THE LAW ON MARRIAGE AND FAMILY. Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology. 30. e87-e102. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2023. ASEAN CHILDREN TRAFFICKING: THE STATUS AND RECOMMENDATIONS. Migration Letters. 20. 611-621. (Đã xuất bản)
4.  Cao Nhất Linh, Nguyễn Thị Bảo Anh. 2023. SUGGESTIONS TO IMPROVE VIETNAMESE INVESTMENT LAW FOLLOWING SOME FOREIGN INVESTMENT LEGAL REGULATIONS. Journal of Namibian Studies. 33. 1129-1140. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Cao Thanh Thùy. 2023. VIETNAMESE REGULATIONS ON THE POOR ETHNIC AND MOUNTAINOUS CHILDREN'S PROTECTION. Russian Law Journal. 11. 61-70. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2023. A COMPARISON STUDY OF HUSBAND AND WIFE SEPARATION. Russian Law Journal. 11. 303-313. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Cao Thanh Thùy. 2023. NAVIGATING LEGAL TERMINOLOGY TO LAW STUDENTS AND EFFECTIVE SOLUTIONS. The International Journal of Learner Diversity and Identities. 30. 291-304. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2023. BEHAVIOR CHANGE CHALLENGES AND REHABILITATION RECOMMENDATIONS IN VIETNAMESE FOREST PROTECTION REGULATIONS. Journal for Re Attach Therapy and Developmental Diversities. 6. 244-251. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2023. LAWS ON DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN VIETNAM – COMPARISON WITH SOME INTERNATIONAL LEGAL DOCUMENTS. Latin American 4th International Congress on Social Sciences and Humanities. 4. 30-36. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Mạc Giáng Châu. 2023. PROVISIONS OF CRIMINAL LAW FOR CRIMINAL PEOPLE FROM FULL 14 YEARS OLD TO UNDER 16 YEARS OLD: SOME INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS. Lex Humana. 15. 365-381. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Mạc Giáng Châu. 2023. PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS FROM VIOLATION IN THE FAMILY: STATUS AND RECOMMENDATIONS IN VIETNAM. Journal of Positive Psychology and Wellbeing. 7. 322-332. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Mạc Giáng Châu, Trần Hoài Ân. 2023. CURRENT LEGAL MANAGEMENT IN DRUG RETAIL BY PRIVATE RETAILERS IN VIETNAM. Journal of Law and Sustainable Development. 11. 01-27. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Mạc Giáng Châu. 2023. LAW ON STATE MANAGEMENT FOR THE USE OF CHEMICALS IN PLANTING IN VIETNAM AND SOME RELATED RECOMMENDATIONS. European Chemical Bulletin. 12. 15666-15699. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2023. COMPARISON OF THE DEATH PENALTY BETWEEN VIETNAM AND CERTAIN COUNTRIES IN THE WORLD. Lex Humana. 15. 87-102. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2023. ABORTION LEGISLATION IN VIETNAM AND LESSONS LEARNED FROM REGULATIONS ON INTERNATIONAL FETAL RIGHTS. International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science. 6. 87-102. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Cao Thanh Thùy. 2022. BRAIN DRAIN” RELATED TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MEKONG DELTA: THE STATUS AND RECOMMENDATIONS. Central European Management Journal. 30. 2048-2051. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2022. AN INTERNATIONAL COMPARISON OF APARTMENT POSSESSION: SOME CURRENT CHALLENGES. Journal of New Zealand Studies. NS34. 539-548. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2022. THE SAME-SEX MARRIAGE FROM THE INTERNATIONAL LAWS AND RECOMMENDATIONS FOR VIETNAMESE LEGAL REGULATIONS. Journal of Positive Psychology and Wellbeing. 6. 1556-1569. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2022. EUTHANASIA AND PHYSICIAN-ASSISTED SUICIDE IN SOME COUNTRIES: A COMPARATIVE STUDY. Journal of Positive School Psychology. 6. 8048-8059. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Trần Khắc Qui. 2022. SOME CHALLENGES IN PATIENTS’ RIGHTS PROTECTION IN VIETNAMESE MEDICAL LAW. Central European Management Journal. 30. 1777-1784. (Đã xuất bản)
21.  Lại Quốc Khánh, Nguyễn Thị Bảo Anh. 2022. THE IMPACTS OF THE COVID 19 PANDEMIC ON THE LIVES OF “VULNERABLE” PEOPLE IN THE MEKONG DELTA. Journal of Positive School Psychology. 6. 8150-8159. (Đã xuất bản)
22.  Tran Thi Hong Le, Nguyễn Thị Bảo Anh, Ha Bao Tran. 2021. IMPACT OF COVID-19 ON CHILDREN IN VIETNAM. International Journal of Innovation Scientific Research and Review. 03. 1955-1957. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2021. NO-FAULT COMPENSATION IN MEDICAL MALPRACTICE IN VIETNAM. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 25. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Trần Khắc Qui, Truong Kim Phung. 2021. INFLUENCES OF RELIGION ON FAMILY AND MARRIAGE LAW IN VIETNAM. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , October 2021, Baku, Ajerbaijan. . 1104-1109. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2021. “UNEXPECTED” AND “UNWANTED” CHILDREN IN THE CONTEXT OF VIETNAMESE LAW. European Journal of Social Sciences. 62. 117-128. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2020. MEDICAL MALPRACTICE LIABILITY INSURANCE: COMPARISION OF VIETNAM TO SOME EUROPEAN COUNTRIES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 3. 73-79. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Truong Kim Phung. 2020. WRONGFUL BIRTH AND WRONGFUL LIFE ACTION: DOES VIETNAMESE LEGAL SYSTEM PRACTICE?. Journal of Asian Research. 4. 98-109. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Đào Lộc Bình, Lê Thị Hằng. 2020. DISTINGUISH PATIENTS' RIGHTS ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE VIETNAMESE LAW ON MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT AND THE EUROPEAN CHARTER. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL STUDIES. 8. 83-85. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2019. COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDICAL MALPRACTICE LAW. Asian Journal Law and Economics. 10 (2). 2154-4611. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2022. VIETNAMESE TORT LIABILITY ON MEDICAL MALPRACTICE: ANALYSIS AND COMPARISON. Journal of Positive Psychology and Wellbeing. 6. 1522-1536. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2022. NO-FAULT COMPENSATION FOR COVID-19 VACCINATIONS' DAMAGE: FORGOTTEN LEGAL PROVISIONS IN VIETNAM. Researchfora International Conference, Brussels Belgium. 0. 41-42. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Truong Kim Phung, Tran Thu Trang. 2021. A REVIEW OF THE VIETNAMESE HEALTH CARE SYSTEM. International Journal of Innovation Scientific Research and Review. 03. 1303-1311. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2021. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ “TAI BIẾN” TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. Tạp chí Công thương. 24. 64-69. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Đào Lộc Bình, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thu Hương. 2021. LOSS OF CHANCE: DOES IT EXIST IN VIETNAM’S MEDICAL MALPRACTICE LAW?. European Journal of Social Sciences. 62. 45-52. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Truong Kim Phung. 2020. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH: BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 258-262. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Bảo Anh