BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢO ANH Giới tính: Nữ
Email: ntbanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2021. “UNEXPECTED” AND “UNWANTED” CHILDREN IN THE CONTEXT OF VIETNAMESE LAW. European Journal of Social Sciences. 62. 117-128. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2021. NO-FAULT COMPENSATION IN MEDICAL MALPRACTICE IN VIETNAM. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 25. (Đã xuất bản)
3.  Tran Thi Hong Le, Nguyễn Thị Bảo Anh, Ha Bao Tran. 2021. IMPACT OF COVID-19 ON CHILDREN IN VIETNAM. International Journal of Innovation Scientific Research and Review. 03. 1955-1957. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Trần Khắc Qui, Truong Kim Phung. 2021. INFLUENCES OF RELIGION ON FAMILY AND MARRIAGE LAW IN VIETNAM. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , October 2021, Baku, Ajerbaijan. . 1104-1109. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2020. MEDICAL MALPRACTICE LIABILITY INSURANCE: COMPARISION OF VIETNAM TO SOME EUROPEAN COUNTRIES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 3. 73-79. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Truong Kim Phung. 2020. WRONGFUL BIRTH AND WRONGFUL LIFE ACTION: DOES VIETNAMESE LEGAL SYSTEM PRACTICE?. Journal of Asian Research. 4. 98-109. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Đào Lộc Bình, Lê Thị Hằng. 2020. DISTINGUISH PATIENTS' RIGHTS ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE VIETNAMESE LAW ON MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT AND THE EUROPEAN CHARTER. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL STUDIES. 8. 83-85. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2019. COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDICAL MALPRACTICE LAW. Asian Journal Law and Economics. 10 (2). 2154-4611. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Truong Kim Phung, Tran Thu Trang. 2021. A REVIEW OF THE VIETNAMESE HEALTH CARE SYSTEM. International Journal of Innovation Scientific Research and Review. 03. 1303-1311. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Bảo Anh. 2021. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ “TAI BIẾN” TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. Tạp chí Công thương. 24. 64-69. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Đào Lộc Bình, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thu Hương. 2021. LOSS OF CHANCE: DOES IT EXIST IN VIETNAM’S MEDICAL MALPRACTICE LAW?. European Journal of Social Sciences. 62. 45-52. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Truong Kim Phung. 2020. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH: BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 258-262. (Đã xuất bản)