BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THANH THƯ Giới tính: Nữ
Email: ntthu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Thư. 2021. DI CHÚC ĐƯỢC LẬP THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ. Tạp chí khoa học pháp lý. 145. 70-77. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 2021. HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. 438. 44-48. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Thư. 2020. HÌNH THỨC DI CHÚC MIỆNG. Tạp chí khoa học pháp lý. 132. 23-31. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Thư. 2018. NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG TRONG CHẾ ĐỊNH THỪA KẾ Ở VIỆT NAM. Tạp chí Công Thương. 9. 53-58. (Đã xuất bản)