BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM TUẤN KIỆT Giới tính: Nam
Email: ptkiet@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Tuấn Kiệt. 2021. QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG. Nghiên cứu lập pháp. 429. 60-64. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thị Nguyệt Châu, Trần Vang Phủ, Ngụy Ngọc Anh, Phạm Tuấn Kiệt. 2020. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO. Công Thương. 11. 43-48. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Phạm Tuấn Kiệt