BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC CHÂU THANH Giới tính: Nam
Email: nqcthanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Quốc Châu Thanh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Kenji Kanaori, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Duy Bình, Nguyễn Đình Hải Yến, Kaeko Kamei. 2020. ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF LASIA SPINOSA LEAF EXTRACT IN LIPOPOLYSACCHARIDE-INDUCED RAW 264.7 MACROPHAGES. International Journal of Molecular Sciences. 21. 1-18. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Lai Huu Nghia, Kanaori Kenji, Huỳnh Văn Lợi, Mai Van Hieu. 2020. NOVEL HOPANOIC ACID AND DEPSIDE FROM THE LICHEN DIRINARIA APPLANATA. Records of Natural Product. 14. 248-255. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Phúc Đảm, Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Mai van Hieu, Kanaori Kenji, Phan Quoc Toan, Đỗ Phước Quí, Nguyễn Thị Thu Trâm, Kamei Kaeko, Lê Tiến Dũng. 2019. A NEW HOPANE DERIVATIVE FROM THE LICHEN DIRINARIA APPLANATA. Natural Product research. 35. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. THE PROTECTIVE EFFECT OF SOME EXTRACTS AND ISOLATED COMPOUNDS FROM EUPHORBIA HIRTA ON PANCREATIC Β-CELLS MIN6. Vietnam Journal of Science and Technology. 56 (4A). 163-170. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Patrick Kestemont , Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF SOME MEDICIAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM VIA PROTECTION OF PANCREATIC MIN6 Β-CELLS AGAINST HYDROGEN PEROXIDE-INDUCED APOPTOSIS. Vietnam Analytical Sciences Society. 23 (2). (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Quốc Châu Thanh. 2018. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT CÂY BẠCH ĐẦU ÔNG (VERNONIA CINEREA (L.) LESS), HỌ CÚC (ASTEACEAE). Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 2. 147-154. (Đã xuất bản)