BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: CAO THANH THÙY Giới tính: Nữ
Email: ctthuy@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Những vấn đề cần xác định đối với người bị buộc tội là người chưa thành niên trong vụ án hình sự 2023 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Những vấn đề lý luận chung về Luật tố tụng hình sự Việt Nam
  X
2 Những vấn đề lý luận chung về luật tố tụng hình sự
  X
3 Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Mạc Giáng Châu, Cao Thanh Thùy, Trần Hoài Ân. 2023. ADVANTAGES OF VIETNAM’S CRIMINAL PROCEDURES PROVISIONS ON PROVING THE AGE OF THE ACCUSED BELOW 18 YEARS OLD AND SOME INADEQUACIES THAT NEED TO COMPLETE. Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior. 14. 884-904. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Cao Thanh Thùy. 2023. NAVIGATING LEGAL TERMINOLOGY TO LAW STUDENTS AND EFFECTIVE SOLUTIONS. The International Journal of Learner Diversity and Identities. 30. 291-304. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Cao Thanh Thùy. 2023. VIETNAMESE REGULATIONS ON THE POOR ETHNIC AND MOUNTAINOUS CHILDREN'S PROTECTION. Russian Law Journal. 11. 61-70. (Đã xuất bản)
4.  Mạc Giáng Châu, Cao Thanh Thùy. 2023. REPRODUCTIVE RIGHTS OF WOMEN WHILE INCARCERATED IN THE CRIMINAL CASE - SOME PROPOSALS TO THE LAW OF THE COUNTRIES AND INTERNATIONAL LAW. Remittances Review. 8. 4764-4781. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Cao Thanh Thùy. 2022. BRAIN DRAIN” RELATED TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MEKONG DELTA: THE STATUS AND RECOMMENDATIONS. Central European Management Journal. 30. 2048-2051. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thu Hương, Cao Thanh Thùy. 2022. THE DEVELOPMENT OF THE LGBT COMMUNITY IN SOUTH EAST ASIA. Journal of Hunan University Natural Sciences. 49. 1669-1677. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Chí Hiếu, Cao Thanh Thùy. 2022. CHALLENGES IN SPEAKING ENGLISH IN ASEAN. Journal of Positive Psychology & Wellbeing. 6,. 1622 – 1630. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Cao Thanh Thùy