BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC MỸ Giới tính: Nam
Email: nnmy@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thanh Hải, Trương Quốc Định, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phung Duong Linh, Banh Ngoc Thuy Thao, Nguyen Anh Bang, Nguyễn Chí Linh. 2020. GROWING SELF-ORGANIZING MAPS FOR METAGENOMIC VISUALIZATIONS SUPPORTING DISEASE CLASSIFICATION. Lecture Notes in Computer Science. Tran Khanh DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. Chung. 151-166. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Hải, John Kar-Kin Zao. 2019. HUMAN GAIT PATTERNS CLASSIFICATION BASED ON MEMS DATA USING UNSUPERVISED AND SUPERVISED LEARNING ALGORITHMS. The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam. . 405-409. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING APPROACHES TO HUMAN GAIT PATTERN CLASSIFICATION BASED ON MEMS SENSORS. IEIE Transactions on Smart Processing & Computing. 9. 284-292. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Hải, Vo Anh Hao, Bui Minh Tam, Phung Linh Duong, Banh Ngoc Thuy Thao, Nguyen Anh Bang. 2020. AN APPROACH FOR PUBLIC BIKE SHARING SYSTEM WITHIN A PREDEFINED AREA. Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020. . 107-115. (Đã xuất bản)