BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VÕ LINH GIANG Giới tính: Nữ
Email: nvlgiang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2023. TỰ DO HỢP ĐỒNG VÀ QUYỀN CON NGƯỜI THEO PHÁP LUẬT PHÁP - KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM. Luật học. 9. 65-73. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2020. CÔNG KHAI, MINH BẠCH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. Trong: Phan Trung Hiền. 78-91. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2019. MỘT SỐ BẤT CẬP LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN TRONG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI. Nhà nước và pháp luật. 4 (372). 60-65. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2019. CƠ CHẾ BẢO HIẾN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Luật họchọc. 6. 33-48. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2019. GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT PHÁP. Nhà nước và Pháp luật. 7 (375). 26-33. (Đã xuất bản)
6.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Võ Linh Giang. 2019. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ. Nghiên cứu Lập pháp. 390. 51-57. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2018. QUYỀN LÀM VIỆC VÀ ĐIỀU KHOẢN KHÔNG CẠNH TRANH/BẢO VỆ BÍ MẬT KINH DOANH, BÍ MẬT CÔNG NGHỆ TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO PHÁP LUẬT PHÁP - GỢI MỞ CHO VIỆT NAM. Nhà nước và pháp luật. 8 (364). 46-53. (Đã xuất bản)
8.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Võ Linh Giang. 2017. QUYỀN TỰ DO KẾT HÔN CỦA NGƯỜI BỊ TƯỚC TỰ DO. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 12(356). 59-66. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2017. ĐIỂM MỚI, ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG VAU TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN. Luật học. 8. 11-23. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2016. QUYỀN IM LẶNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ. Nhà nước và pháp luật. 12 (344). 3-6, 58. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2016. CƠ CHẾ BẢO VỆ VÀ THÚC ĐẨY QUYỀN CON NGƯỜI VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. Nghiên cứu lập pháp. 24 (328). 10-16. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2015. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO LUẬT VỀ HỘI. Nghiên cứu lập pháp. 24 (304). 29-33. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Võ Linh Giang. 2015. QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHI GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT CỘNG HÒA PHÁP. Nghiên cứu lập pháp. 17 (297). 61-64. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Võ Linh Giang