BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM VIỆT TRUYỀN Giới tính: Nam
Email: pvtruyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Văn phòng khoa Phát triển Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Sử Kim Anh, Phạm Văn Trọng Tính, Phạm Việt Truyền, Masaru Mizoguchi. 2021. SOIL MOISTURE MONITORING SYSTEM BASED ON LORA NETWORK TO SUPPORT AGRICULTURAL CULTIVATION IN DROUGHT SEASON. Soft Computing: Biomedical and Related Applications. Studies in Computational Intelligence book series. In: Phuong N.H., Kreinovich V. (eds). 163-174. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Phạm Việt Truyền