BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Giới tính: Nữ
Email: camtu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Anh Vũ, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Võ Ngọc Thiệu, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Mộng Tuyền. 2019. APPLYING MATRIX THEORY TO CLASSIFY REAL SOLVABLE LIE ALGEBRAS HAVING 2-DIMENSIONAL DERIVED IDEALS. Linear Algebra and its Applications. 588. 282–303. (Đã xuất bản)
2.  Lê Anh Vũ, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Dương Quang Hòa, Nguyễn Thị Mộng Tuyền. 2017. INDECOMPOSABLE MD4-SUBALGEBRAS OF GL(3,R). Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM. 9. 179-186. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Cẩm Tú. 2020. MỘT LỚP CON CỦA CÁC ĐẠI SỐ LIE GIẢI ĐƯỢC 7-CHIỀU CÓ CĂN LŨY LINH 5-CHIỀU VÀ BIỂU DIỄN CỦA CHÚNG. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH. 17. 1565-1574. (Đã xuất bản)