BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH ĐỨC QUỐC Giới tính: Nam
Email: hdquoc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Toán cao cấp B
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Đức Quốc, Trần Hoài Ngọc Nhân, Nguyễn Chí Tâm. 2020. THE CONTINUOUS KNAPSACK PROBLEM WITH CAPACITIES. Journal of the Operations Research Society of China. 1. 1-4. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Đức Quốc, Nguyễn Trung Kiên, Trịnh Thị Cẩm Thúy, Ly Hong Hai, Võ Ngọc Thanh. 2018. INVERSE VERSION OF THE KTH MAXIMIZATION COMBINATORIAL OPTIMIZATION PROBLEM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 72-76. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Trung Kiên, Huỳnh Đức Quốc, Ly Hong Hai, Pham Van Chien. 2017. A SIMPLE LINEAR TIME ALGORITHM FOR COMPUTING A 1-MEDIAN ON CACTUS GRAPHS. Applications and Applied Mathematics. 12. 70-77. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Huỳnh Đức Quốc