BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM THỊ XUÂN DIỄM Giới tính: Nữ
Email: ptxdiem@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nền tảng công nghệ thông tin
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Thị Xuân Diễm, Damminda Alahakoon, Su Nguyen, Binh Tran. 2020. SWARM-BASED MACHINE LEARNING ALGORITHM FOR BUILDING INTERPRETABLE CLASSIFIERS. IEEE Access. 8. 228136 - 228150. (Đã xuất bản)
2.  Trần Công Án, Phạm Thị Xuân Diễm, Lâm Dương Quốc Bình, Trần Văn Tới, Lê Thị Thu Lan. 2019. BUILDING A PRODUCT ORIGINS TRACKING SYSTEM BASED ON BLOCKCHAIN AND POA CONSENSUS PROTOCOL. The International Conference on Advanced Computing and Applications 2019. . 27-33. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Công Án, Lư Minh Phúc, Đỗ Thanh Đức, Ngô Bá Hùng, Lê Đình Chiến, Phạm Thị Xuân Diễm, Sơn Búp Pha, Nguyễn Hữu Vân Long. 2017. PHÁT HIỆN TÉ NGÃ CHO NGƯỜI CAO TUỔI BẰNG GIA TỐC KẾ VÀ MÔ HÌNH HỌC SÂU LONG SHORT-TERM MEMORY.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 65-71. (Đã xuất bản)