BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ THỊ PHƯƠNG UYÊN Giới tính: Nữ
Email: vtpuyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Thị Phương Uyên, Nguyễn Nam Phương. 2023. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HỌC QUYỀN CON NGƯỜI Ở KHOA LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Pháp luật về quyền con người. 29. 87-93. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Ngọc Hiếu, Võ Thị Phương Uyên. 2023. ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH QUYỀN ĐƯỢC LÃNG QUÊN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CỦA NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI Ở VIỆT NAM. Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số- Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, tổ chức tại Hà Nội tháng 3/2023. . (Đã xuất bản)
3.  Võ Thị Phương Uyên, Nguyễn Nam Phương. 2023. CƠ CHẾ HIẾN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Võ Khánh Vinh, Đoàn Đức Lương, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Linh Giang. 128-140. (Đã xuất bản)
4.  Võ Thị Phương Uyên, Nguyễn Nam Phương. 2023. TIẾP CẬN DỰA TRÊN QUYỀN CON NGƯỜI TRONG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM. Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số- Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay; Hà Nội tháng 03/2023. . 316-326. (Đã xuất bản)
5.  Võ Thị Phương Uyên. 2022. GIÁ TRỊ THAM KHẢO VỀ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP 1946 VÀ SỰ KẾ THỪA, PHÁT TRIỂN TRONG HIẾN PHÁP 2013. 75 năm Hiến pháp Việt Nam, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh tháng 10/2021. . 755-764. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Nam Phương, Võ Thị Phương Uyên. 2022. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TRONG HIẾN PHÁP 1946 VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HIẾN PHÁP 2013. Giáo dục xã hội. 202. 123-128. (Đã xuất bản)
7.  Trần Hồng Ca, Võ Thị Phương Uyên. 2021. CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TÒA ÁN - KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT. Pháp Luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. trong PGS.TS.GVCC Phan Trung Hiền. 109 - 130. (Đã xuất bản)
8.  Trần Hồng Ca, Võ Thị Phương Uyên. 2021. TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ. Công thương. 16 tháng 7/2021. 37 - 41. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Quyền con người, Hiến pháp 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Võ Thị Phương Uyên