BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ HỒNG PHƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: lhphuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Hồng Phương, Nguyễn Thị Phi Oanh, Lê Thanh Khang. 2017. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF CARBENDAZIM-DEGRADING BACTERIA IN RICE PADDY SOIL IN CAN THO, VIETNAM. International Journal of Advanced Research (IJAR). 5. 863-870. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Ngô Thanh Phong, Lê Hồng Phương, Lưu Yến Nhi. 2017. THÀNH PHẦN LOÀI TẢO MẮT (EUGLENOPHYTA) Ở KHU BẢO TỒN SINH THÁI ĐỒNG THÁP MƯỜI - TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 93-103. (Đã xuất bản)
2.  Lê Hồng Phương. 2013. XÁC ĐỊNH CÁC DÒNG CAO LƯƠNG MANG GEN SBEIIB ĐỘT BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TILLING. HTKHTN 2013. 1. 1. (Đã xuất bản)