BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ QUỐC TUẤN Giới tính: Nam
Email: vqtuan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên Đất đai
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Trắc địa học và bản đồ học 
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Viễn thám 
Tài nguyên rừng 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh để đánh giá sự thay đổi giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của xói lở bò biển và chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2022 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Dự án thử nghiệm quy hoạch không gian vùng ven biển dựa vào hệ sinh thái tại Cà Mau, Việt Nam 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Claudia Kuenzer, Võ Quốc Tuấn, William Glamore, Thorsten Schlurmann, LiuGaohuan, FabriceRenaud, TomBucx, OlliVaris, JohnDay, ValentinHeimhuber. 2020. PROFILING RESILIENCE AND ADAPTATION IN MEGA DELTAS: A COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE MEKONG, YELLOW, YANGTZE, AND RHINE DELTAS. Ocean and Coastal Management. 198. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thiên Hoa, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quốc Tuấn. 2018. EXPLOITATION DEVELOPMENT OF CA MAU FORESTRY PLANTS BASE ON GOOGLE EARTH ENGINE (GEE) FOUNDATION. GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS). . 280-286. (Đã xuất bản)
3.  T. D. Setiyono, Võ Quang Minh, Võ Quốc Tuấn, M. R. O. Mabalay, S. Pazhanivelan, T. Veasna, M. Sothy, P. Rakwatin, A. Intrman, D. M. Phuong, M. Barbieri, L. Gatti, F. Collivignarelli, J. Raviz, A. Rala, C. Garcia, A. Maunahan, G. Romuga, N. I. Khan, F. H. Holecz, E. D. Quicho. 2018. RICE YIELD ESTIMATION USING SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR) AND THE ORYZA CROP GROWTH MODEL: DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE SYSTEM IN SOUTH AND SOUTH-EAST ASIAN COUNTRIES. International Journal of Remote Sensing. 11 Dec 2018. (Đã xuất bản)
4.  Võ Quốc Tuấn, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Huỳnh Thị Kim Nhân, Trần Thanh Tùng. 2018. ASSESSMENT OF POSSIBILITY OF USING SENTINEL-1 DATA IN COMBINATION WITH ORYZA MODEL FOR RICE PRODUCTION ESTIMATION: A CASE STUDY IN AN GIANG PROVINCE, MEKONG DELTA. International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018. . 287-292. (Đã xuất bản)
5.  Hironori Arai, Trương Quốc Phú, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh, Võ Quốc Tuấn, Masayoshi Mano, Vinay Kumar Dadhwal, Suraj Reddy Rodda, Chandra Shekhar Jha, Syunsuke Hanazawa, Ryo Yoshioka, Kazuyuki Inubushi. 2016. FUNCTION OF THE METHANOGENIC COMMUNITY IN MANGROVE SOILS AS INFLUENCED BY THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE HYDROSPHERE. Soil Science and plant nutrition. Vol. 62, No. 2. 150-163. (Đã xuất bản)
6.  Võ Quốc Tuấn, Natascha Oppelt, Claudia Kuenzer. 2015. HOW REMOTE SENSING SUPPORTS MANGROVE ECOSYSTEM SERVICE VALUATION: A CASES TUDYIN CA MAU PROVINCE,VIETNAM. Ecosystem Services. 14. 67-75. (Đã xuất bản)
7.  Andrew Nelson, Tri Setiyono, Arnel B. Rala, Emma D. Quicho, Jeny V. Raviz, Prosperidad J. Abonete, Aileen A. Maunahan, Cornelia A. Garcia, Hannah Zarah M. Bhatti, Lorena S. Villano, Pongmanee Thongbai, Francesco Holecz, Massimo Barbieri, Francesco Collivignarelli, Luca Gatti, Eduardo Jimmy P. Quilang, Mary Rose O. Mabalay, Pristine E. Mabalot, Mabel I. Barroga, Alfie P. Bacong, Norlyn T. Detoito, Glorie Belle Berja, Frenciso Varquez, Wahyunto, Dwi Kuntjoro, Sri Retno Murdiyati, Sellaperumal Pazhanivelan, Pandian Kannan, Petchimuthu Christy Nirmala Mary, Elangovan Subramanian, Preesan Rakwatin, Amornrat Intrman, Thana Setapayak, Sommai Lertna, Võ Quang Minh, Võ Quốc Tuấn, Trinh Hoang Duong, Nguyen Huu Quyen, Duong Van Kham, Sarith Hin, Touch Veasna, Manoj Yadav, Chharom Chin. 2014. TOWARDS AN OPERATIONAL SAR-BASED RICE MONITORING SYSTEM IN ASIA: EXAMPLES FROM 13 DEMONSTRATION SITES ACROSS ASIA IN THE RIICE PROJECT. remote sensing. 6, ISSN 2072-4292. 10773-10812. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Thọ, Phạm Quốc Việt. 2020. TÍCH HỢP ẢNH RADAR VÀ ẢNH QUANG HỌC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 20-29. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Kiều Diễm, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Ngân. 2019. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2018. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. . 285-293. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Kiều Diễm, Võ Quốc Tuấn, Trần Thị Kim Sa. 2019. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN TỈNH BẠC LIÊU TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2018 BẰNG ẢNH SENTINEL - 2. Tạp chí Khoa học đất. 57. 78-81. (Đã xuất bản)
4.  Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi, Phan Thị Kiều Trinh. 2019. SO SÁNH KẾT QUẢ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ ẢNH SENTINEL-2 VÀ LANDSAT-8. Tạp chí Khoa học đất. 57. 92-96. (Đã xuất bản)
5.  Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Kiều Diễm. 2019. SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SENTINEL-2 ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI DIỆN TÍCH ĐẤT RỪNG TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2018. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. . 676-685. (Đã xuất bản)
6.  Lien T.H. Pham, Võ Quốc Tuấn, Uyen T.N. Nguyen, Thanh Duc Dang. 2019. MONITORING MANGROVE ASSOCIATION CHANGES IN THE CAN GIO BIOSPHERE RESERVE AND IMPLICATIONS FOR MANAGEMENT. Remote Sensing Applications: Society and Environment. 13. 298–305. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Tấn Lợi, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Cẩm Tiên. 2019. ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2 TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SẠT LỞ BỜ SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU GIAI ĐOẠN 2015-2018. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. . 325-333. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thanh Hoàng, Võ Quốc Tuấn, Huỳnh Lê Duy Anh. 2018. TÍCH HỢP MÔ HÌNH ORYZA VÀ ẢNH SENTINEL-1 TRONG ƯỚC ĐOÁN NĂNG SUẤT LÚA TỈNH VĨNH LONG. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. . 171-176. (Đã xuất bản)
9.  Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Thiên Hoa, Huỳnh Thị Kim Nhân, Đặng Hoàng Khải. 2018. PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN GIÁM SÁT LŨ LỤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DỰA VÀO NỀN TẢNG GOOGLE EARTH ENGINE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 29-36. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thiên Hoa, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quốc Tuấn. 2018. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG TỈNH CÀ MAU. Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. . 128-139. (Đã xuất bản)
11.  Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm Thanh Vũ, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phan Kiều Diễm, Trương Minh Thái. 2018. GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học. 15. 13-20. (Đã xuất bản)
12.  Võ Quang Minh, Trương Minh Thái, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm Thanh Vũ, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phan Kiều Diễm. 2018. GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội Thảo ứng dụng GIS toàn quốc. . 307-318. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Thị Kim Ngân, Võ Quốc Tuấn. 2018. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH VÙNG TRANH CHẤP MẶN NGỌT PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. . 536-541. (Đã xuất bản)
14.  Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Thiên Hoa. 2015. MÔ HÌNH MARKOV- CELLULAR AUTOMATA TRONG MÔ PHỎNG SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 196-202. (Đã xuất bản)
15.  Võ Quốc Tuấn. 2015. VIỄN THÁM HỖ TRỢ VIỆC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN NHƯ THẾ NÀO: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH CÀ MAU, VIỆT NAM?. Ừng dụng GIS toàn quốc 2015. . 331-337. (Đã xuất bản)
16.  Phan Nhựt Trường, Võ Quốc Tuấn. 2015. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM TRONG THEO DÕI DIỆN TÍCH RỪNG TẠI HUYỆN PHÚ QUỐC GIAI ĐOẠN 1993-2013. Ừng dụng GIS toàn quốc 2015. . 320-324. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thiên Hoa, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phạm Đức Lợi. 2015. MÔ HÌNH MACRO MÔ PHỎNG SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN NƯỚC BIỂN DÂNG. Hội thảo GIS toàn quốc 2015, ĐH KHTN Hà Nội, 06-09/10/2015. . 473-478. (Đã xuất bản)
18.  Phạm Trung Kiên, Võ Quốc Tuấn. 2014. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ - SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN PIXEL VÀ DỰA TRÊN ĐỐI TƯỢNG. Hội nghị GIS toàn quốc 2014, tại Đại học Cần Thơ ngày 28-29 tháng 11 năm 2014. . 247-254. (Đã xuất bản)
19.  Đặng Thị Thoa, Võ Quốc Tuấn. 2014. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO TRONG THEO DÕI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội nghị GIS toàn quốc 2014, tại Đại học Cần Thơ ngày 28-29 tháng 11 năm 2014. . 33-40. (Đã xuất bản)
20.  Lê Văn Thạnh, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Trần Lê. 2014. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHĂN NUÔI - THÚ Y TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, Ngày 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ. ISSN: 978-604-919-249-4. 1. 58-67. (Đã xuất bản)
21.  Lâm Văn Tân, Trần Hoàng Tiếp, Cao Quốc Đạt, Võ Quốc Tuấn. 2014. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆNTRẠNG RỪNG NGẬP MẶN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE. Hội nghị GIS toàn quốc 2014, tại Đại học Cần Thơ ngày 28-29 tháng 11 năm 2014. . 79-87. (Đã xuất bản)
22.  Võ Quốc Tuấn, Võ Quang Minh. 2013. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN ĐỐI TƯỢNG TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN SO SÁNH VỚI SẢN PHẨM MOD44B CỦA MODIS. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 53. (Đã xuất bản)
23.  Võ Quốc Tuấn, GEBHARDT .S, Võ Quang Minh, HUTH, J KUENZER .C. 2012. HOW REMOTE SENSING SUPPORTS ECONOMIC EVALUATION OF MANGROVE ECOSYSTEM.  31st Asian Conference on Remote Sensing 2010. . (Đã xuất bản)