BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THỊ CẨM NHUNG Giới tính: Nữ
Email: camnhung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đối tượng của quyền hưởng dụng theo Bộ luật dân sự Việt Nam 2021 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Bình luận khoa học một số điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015
Đại học Cần Thơ 2017 978-604-919-891-5   X
2 Luật trách nhiệm dân sự
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Thị Cẩm Nhung, Võ Nguyễn Nam Trung. 2023. XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT SỐ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ. Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong môi trường số ở Việt Nam. Khoa Luật, Trường Đại học Đà Lạt. 324 - 339. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Phan Khôi. 2023. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ, TRUYỀN ĐẠT GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG THUỘC SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ . Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thị Cẩm Nhung, Võ Nguyễn Nam Trung. 2022. MỘT SỐ BẤT CẬP VỀ CHẤM DỨT QUYỀN HƯỞNG DỤNG VÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC CHẤM DỨT QUYỀN HƯỞNG DỤNG. Tòa án nhân dân. 24. 50-55. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Cẩm Nhung, Đoàn Nguyễn Phú Cường. 2022. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN HƯỞNG DỤNG. Giáo dục và Xã hội. Năm thứ mười sáu. 317. (Đã xuất bản)
5.  Trần Thị Cẩm Nhung. 2021. BÀN VỀ ĐỐI TƯỢNG CỦA QUYỀN HƯỞNG DỤNG THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM. Tạp chí Công Thương. 22. 34- 39. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thị Cẩm Nhung. 2021. CÂN BẰNG LỢI ÍCH THÔNG QUA PHẠM VI CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. Phan Trung Hiền. 234-245. (Đã xuất bản)
7.  Võ Nguyễn Nam Trung, Đoàn Nguyễn Phú Cường, Trần Thị Cẩm Nhung. 2019. BẤT CẬP VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ TRONG MỘT SỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ TỪ CÁCH PHÂN LOẠI TÀI SẢN. Toà án nhân dân. 14. 14-22. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thị Cẩm Nhung, Võ Nguyễn Nam Trung. 2019. SO SÁNH GIỮA QUYỀN HƯỞNG DỤNG VÀ QUYỀN SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI THUÊ, MƯỢN TÀI SẢN. Tòa án nhân dân. 20. 27-33. (Đã xuất bản)
9.  Võ Nguyễn Nam Trung, Lâm Thị Thu Thảo, Trần Thị Cẩm Nhung. 2019. DI SẢN DÙNG VÀO VIỆC THỜ CÚNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015. Toà án nhân dân. 04. 21-24, 48. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thị Cẩm Nhung. 2017. BÀN VỀ VẤN ĐỀ XÁC LẬP QUYỀN HƯỞNG DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT. Nhà nước và pháp luật. 353. 42-46,70. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Cẩm Nhung