BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀNG DIỄM MI Giới tính: Nữ
Email: nthdmi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Quy định pháp luật về điều kiện ưu tiên đối với người dân tộc it người khi xét tuyển vào bậc đại học 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi. 2022. QUY ĐỊNH CỦA HOA KỲ VỀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. số đặc biệt tháng 5/2022. 520-523. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi. 2021. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC ĐỐI VỚI LỚP HỌC CÓ SỈ SỐ LỚN TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LUẬT. Kỹ năng trong đào tạ cử nhân luật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. PGS.TS Đoàn Đức Lương. 127-139. (Đã xuất bản)
3.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi. 2020. QUAN NIỆM VỀ SỰ ỔN ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN TƯ DUY LẬP PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT. Dân chủ và Pháp luật. 336. 7-12. (Đã xuất bản)
4.  Đinh Thanh Phương, Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi. 2014. GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN - CẦN THIẾT KÉO DÀI NHIỆM KỲ CỦA THẨM PHÁN. Nhà nước và Pháp luật. 7. 24-30. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi