BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ QUỐC THÀNH Giới tính: Nam
Email: quocthanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên nước
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thủy văn; Tài nguyên nước 
Viễn thám 
Kỹ thuật bờ biển 
Kỹ thuật thủy lợi 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Ngoc Giau Vo Thi, Bich Tuyen Phan Thi, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành. 2021. IMPACT OF CLIMATE CHANGE AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE WATER BALANCE AND WATER QUALITY OF THE CAN THO RIVER. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 652. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hiếu Trung, Marie-Noëlle Woillez, Ngô Đức Thành, Sepehr Eslami, Philip Minderhoud, Tran Anh Quan, Nguyen Thi Thanh Hue, Truong Ba Kien, Trương Chí Quang, Võ Thị Phương Linh, Võ Quốc Thành. 2021. CHAPTER 7 THE MEKONG DELTA IN THE FACE OF INCREASING CLIMATIC AND ANTHROPOGENIC PRESSURES. Climate change in Viet Nam: Impacts and adaptation. Etienne Espagne. 339-369. (Đã xuất bản)
3.  Võ Quốc Thành, Dano Roelvink, Mick van der Wegen, Johan Reyns. 2020. NUMERICAL MODELLING OF SUSPENDED SEDIMENT DYNAMICS IN THE MEKONG DELTA. Coastal Engineering. . (Đã xuất bản)
4.  Võ Quốc Thành, Võ Thị Phương Linh, Johan Reyns, Le Xuan Tu, Mick van der Wegen, Dano Roelvink. 2020. SPATIAL TOPOGRAPHIC INTERPOLATION FOR MEANDERING CHANNELS. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering. 146 (5). 04020024. (Đã xuất bản)
5.  Võ Quốc Thành, Võ Thị Phương Linh, Herman Kernkamp, Mick van der Wegen, Dano Roelvink, Johan Reyns, Giáp Văn Vinh. 2020. FLOODING IN THE MEKONG DELTA: THE IMPACT OF DYKE SYSTEMS ON DOWNSTREAM HYDRODYNAMICS. Hydrology and Earth System Sciences. 24. 189–212. (Đã xuất bản)
6.  Le XuanTu, Võ Quốc Thành, Duong Tran Anh, Song Pham Van, Dano Roelvink, Johan Reyns, Thanh Duc Dang. 2019. SEDIMENT TRANSPORT AND MORPHODYNAMICAL MODELING ON THE ESTUARIES AND COASTAL ZONE OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Continental Shelf Research. 186. 64-76. (Đã xuất bản)
7.  Võ Quốc Thành, Dano Roelvink, Chris Wackerman, Johan Reyns, Emily F. Eidam . 2017. MODELLING SUSPENDED SEDIMENT DYNAMICS ON THE SUBAQUEOUS DELTA OF THE MEKONG RIVER. Continental Shelf Research. 147. 213-230. (Đã xuất bản)
8.  Ehab Meselhe, Võ Quốc Thành, Fei Xing, Christopher Wackerman, Dano Roelvink. 2017. MODELING THE PROCESS RESPONSE OF COASTAL AND DELTAIC SYSTEMS TO HUMAN AND GLOBAL CHANGES: FOCUS ON THE MEKONG SYSTEM. Oceanography. 30(3). 84–97. (Đã xuất bản)
9.  Võ Quốc Thành, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Chu Thái Hoành. 2014. A BIAS-CORRECTION METHOD OF PRECIPITATION DATA GENERATED BY REGIONAL CLIMATE MODEL. Proceedings of International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. 7. (Đã xuất bản)
10.  Stefania Balica, Quang Dinh, Ioana Popescu, Võ Quốc Thành, Dieu Q. Pham. 2014. FLOOD IMPACT IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of Maps. 10 (2). (Đã xuất bản)
11.  Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành. 2013. VULNERABILITY OF FLOOD IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: MAPPING AND UNCERTAINTY ANALYSIS. Journal of Environmental Science and Engineering B. 2. 229-237. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Hữu Thịnh, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Đình Giang Nam, Võ Quốc Thành, Trần Văn Tỷ. 2021. ỨNG DỤNG ẢNH LANDSAT ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 1990-2020. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 5 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. 5. (Đã xuất bản)
2.  Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Hồng Trang, Nguyễn Ngọc Trúc Thanh, Võ Quốc Thành. 2021. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 91-102. (Đã xuất bản)
3.  Võ Thị Phương Linh, Võ Quốc Thành, Lê Văn Hoàng. 2019. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT ƯỚC LƯỢNG NỒNG ĐỘ PHÙ SA LƠ LỬNG TRÊN SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 134-144. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Bích Phượng, Văn Phạm Đăng Trí, Võ Quốc Thành. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI LÊN ĐẶC TÍNH THỦY VĂN LƯU VỰC SÔNG DƯƠNG ĐÔNG, PHÚ QUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 81-91. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Phương Tân, Văn Phạm Đăng Trí, Võ Quốc Thành. 2014. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC HAI CHIỀU MÔ PHỎNG ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ TÍNH TOÁN BỒI XÓI Ở VÙNG CỬA SÔNG ĐỊNH AN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 8-17. (Đã xuất bản)
6.  Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Phương Tân, Võ Quốc Thành. 2014. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC HAI CHIỀU MÔ PHỎNG ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ TÍNH TOÁN BỒI XÓI Ở VÙNG CỬA SÔNG ĐỊNH AN. Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. 31. 8-17. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Phương Tân, Văn Phạm Đăng Trí, Võ Quốc Thành. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC HAI CHIỀU MÔ PHỎNG ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ TÍNH TOÁN BỒI XÓI Ở VÙNG CỬA SÔNG ĐỊNH AN. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 11. (Đã xuất bản)
8.  Võ Thị Phương Linh, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành, Nguyễn Thành Tựu. 2013. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG THÁI THỦY VĂN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 87-94. (Đã xuất bản)
9.  Văn Phạm Đăng Trí, Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành, Nguyễn Thành Tựu. 2013. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG THÁI THỦY VĂN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ - Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. 27. 87 - 94. (Đã xuất bản)