BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM NGUYÊN HOÀNG Giới tính: Nam
Email: pnhoang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Máy tính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Cao Đệ, Phạm Nguyên Hoàng. 2014. SUPER RESOLUTION OF VIDEO WITH DYNAMIC TEXTURES. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 52, No 4A, 2014.. 403-412. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Ngọc Thái Anh, Phạm Nguyên Hoàng. 2016. HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIẢNG DẠY BẰNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG CỬ CHỈ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 7-17. (Đã xuất bản)