BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH QUANG NGHI Giới tính: Nam
Email: hqnghi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác (Các vấn đề phát triển phần cứng xếp vào mục 20206 (Phần cứng và kiến trúc máy tính); Các khía cạnh XH của KH tính toán và thông tin xếp vào mục 5 - KH XH.) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kiến trúc và thiết kế phần mềm
978-604-919-524-2   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trương Chí Quang, Huỳnh Quang Nghi, Nguyễn Thị Trang. 2018. AN URBAN GROWTH MODEL FOR CITIES SEPARATED BY RIVERS AND CANALS. The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2018, Can Tho University, 22-25 November, 2018. . 183-187. (Đã xuất bản)
2.  Alexis Drogoul, Trương Chí Quang, Huỳnh Quang Nghi. 2016. COUPLING ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND ECONOMIC MODELS TO UNDERSTAND LAND-USE CHANGE DYNAMICS IN THE MEKONG DELTA. Frontiers in Environmental Science. 10.3389/fenvs.2016.00019. 1-23. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Quang Nghi, Huỳnh Xuân Hiệp, Arnaud Grignard, Nguyễn Hữu Trí, Alexis Drogoul. 2016. TOWARD AN AGENT-BASED AND EQUATION-BASED COUPLING FRAMEWORK. Nature of Computation and Communication. 168. 311-324. (Đã xuất bản)
4.  Arnaud Banos, Trương Chí Quang, Huỳnh Quang Nghi, Võ Đức Ân, Benoît Gaudou, Alexis Drogoul. 2015. TOOLS AND MODELS FOR UNDERSTANDING AND EXPLORING URBAN SPATIAL DYNAMICS. Regional Social Sciences Summer University “Tam Đảo Summer School Week” (Đà Lạt, Việt Nam), July 2014. . 173-199. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Quang Nghi, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm, Alexis Drogoul. 2014. ESTABLISHING OPERATIONAL MODELS FOR DYNAMIC COMPILATION IN A SIMULATION PLATFORM. ICTCC 14 - Dai hoc Nguyen Tat Thanh - HCM. . (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Quang Nghi, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm, Alexis Drogoul. 2014. CO-MODELING: AN AGENT-BASED APPROACH TO SUPPORT THE COUPLING OF HETEROGENEOUS MODELS. Lecture Notes of ICST. Volume 144. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trương Chí Quang, Huỳnh Quang Nghi, Võ Quang Minh. 2017. MÔ PHỎNG SỰ THAY ĐỔI DIỆN TÍCH ĐẤT LÚA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN, MẶN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 144-158. (Đã xuất bản)
2.  Trần Nguyễn Minh Thư, Huỳnh Quang Nghi. 2016. HỆ THỐNG GỢI Ý HỖ TRỢ TRA CỨU TÀI LIỆU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 126-134. (Đã xuất bản)