BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: BÙI VÕ QUỐC BẢO Giới tính: Nam
Email: bvqbao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Công Án, Bùi Võ Quốc Bảo, Hồ Gia Huy, Hang Van Kieng, Nguyễn Hữu Vân Long. 2021. A MODEL FOR CAR REGISTRATION SYSTEM BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Võ Thông Thái, Trần Cao Đệ, Huỳnh Phụng Toàn, Bùi Võ Quốc Bảo. 2016. ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT TÁCH GIÁ TRỊ ĐƠN TRÊN NỀN HỆ THỐNG PHÂN TÁN VÀO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN SAO CHÉP TÀI LIỆU. Fair 2016, ĐHCT, 04 - 05/08/2016. 9. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Trần Nguyễn Minh Thư, Bùi Võ Quốc Bảo. 2016. XÂY DỰNG VÀ CÂN CHỈNH MÔ HÌNH DỰ BÁO MẬT SỐ RẦY NÂU TRÊN NỀN APACHE SPARK. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 871-879. (Đã xuất bản)
3.  Trần Cao Đệ, Trần Cao Trị, Lê Văn Lâm, Nguyễn Gia Hưng, Bùi Võ Quốc Bảo. 2014. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT HIỆN ĐẠO VĂN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 31-39. (Đã xuất bản)