BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐẶNG KIỀU NHÂN Giới tính: Nam
Email: dknhan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Phát triển Nông nghiệp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Flood-plain natural resources governance for future livelihoods in the Mekong Delta of Vietnam 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2006-16-11; Ảnh hưởng cắt nhánh cây ăn trái đến năng suất cá nuôi và cân bằng kinh tế giữa vườn và mương trong mô hình VAC kết hợp. 2007 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-684-3   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đặng Kiều Nhân, Trần Văn Dũng, , Heng, L.K, Đặng Đức Nhận. 2020. SOIL SALINITY MANAGEMENT FOR RICE PRODUCTION IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIET NAM. LANDSCAPE SALINITY AND WATER MANAGEMENT FOR IMPROVING AGRICULTURAL PRODUCTIVITY. L.K. Heng. 166-178. (Đã xuất bản)
2.  Thong Anh Tran, Đặng Kiều Nhân, James H.. 2019. EFFECTS OF SOCIAL LEARNING ON RURAL FARMERS’ ADAPTIVE CAPACITY: EMPIRICAL INSIGHTS FROM THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Society & Natural Resources. 33. (Đã xuất bản)
3.  Hoang Thi Minh Vo, Đặng Kiều Nhân, Hellegers, P, Dewulf, A, Seijger, C, van Halsema, G. 2019. POLITICAL AGENDA-SETTING FOR STRATEGIC DELTA PLANNING IN THE MEKONG DELTA: CONVERGING OR DIVERGING AGENDAS OF POLICY ACTORS AND THE MEKONG DELTA PLAN. Journal of Environmental Planning and Management. 62. 1454-1474. (Đã xuất bản)
4.  Trần Đắc Định, Võ Thành Toàn, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Kiều Nhân, Trần Đình Hòa, Nguyễn Thị Vang. 2019. SMALL-SCALE AQUACULTURE AND FISHERIES MANAGEMENT IN THE FLOODPLAINS OF THE LOWER MEKONG DELTA, VIETNAM. Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin. Le Viet Phu, Nguyen van Giap, Le thi Quynh Tram, Chu thai Hoanh and Malcolm McPherson. 227-240. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hồng Tín, Đặng Kiều Nhân. 2019. LAND-USE STRATEGIES FOR TRIPLE-RICE FARMERS IN THE FLOODPLAINS OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Resource Governance, agriculture and sustainable livelihoods in the lower Mekong basin. 1. 189-226. (Đã xuất bản)
6.  Peter Brown, Lê Cảnh Dũng, Đặng Kiều Nhân, Võ Văn Tuấn, John Ward. 2018. INFLUENCE OF LIVELIHOODS ON CLIMATE CHANGE ADAPTATION FOR SMALLHOLDER FARMERS IN THE MEKONG DELTA VIETNAM. International Journal of Agricultural Sustainability. 16. 255-271. (Đã xuất bản)
7.  Lê Cảnh Dũng, Đặng Kiều Nhân, Võ Văn Tuấn, Peter Brown, John Ward, Võ Văn Hà. 2017. FINANCIAL CAPACITY OF RICE-BASED FARMING HOUSEHOLDS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Asian Journal of Agriculture and Development (AJAD). Vol.14 No.1. 73-87. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Hồng Tín, Tô Lan Phương, Đặng Kiều Nhân, Lam Thanh Si, Roel Bosma. 2017. SUSTAINABILITY AND LIVELIHOOD OPPORTUNITIES FOR MANGROVE-SHRIMP FARMERS IN THE COASTAL AREAS OF SOCTRANG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 18-29. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. WATER USE EFFICIENCY OF RICE-BASED UPLAND CROP PRODUCTION SYSTEMS IN FLOOD-AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Journal of Science and Technology. 54(2A). 98-103. (Đã xuất bản)
10.  Caio Cesar de Araujo Barbosa, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Kiều Nhân, Zoe Matthews, Sylvia Szabo, John Dearing, Caio Cesar de Araujo Barbosa. 2016. EVOLUTIONARY SOCIAL AND BIOGEOPHYSICAL CHANGES IN THE AMAZON, GANGES–BRAHMAPUTRA–MEGHNA AND MEKONG DELTAS. Sustainability Science. 11 (4). 555-574. (Đã xuất bản)
11.  R.H. Bosma, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân, G. Halsema, Huong T. Le, Chuong V. Huynh, An T. Ngo. 2016. SEVEN STEPS IN IDENTIFYING LOCAL CLIMATE CHANGE RESPONSES FOR AGRICULTURE IN VIETNAM. Tropicultura. 34. 31-49. (Đã xuất bản)
12.  Đặng Kiều Nhân, Võ Thành Danh, Nguyễn Duy Cần, Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn, Peter Brown, Võ Văn Hà, John Wards, Thelma Paris,, Truong Thi Ngoc Chi. 2016. ANALYSIS OF FARMING SYSTEMS AND SOCIOECONOMIC SETTINGS IN RICE FARMING HOUSEHOLDS. ACIAR. 07. 3-34. (Đã xuất bản)
13.  Đặng Kiều Nhân, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Văn Hà, Gerardo van Halsema, Nguyen Trong Tin, To Lan Phuong, Roel Bosma, Nguyễn Ngọc Sơn. 2016. CLIMATE CHANGE ADAPTATION STRATEGIES FOR FRESHWATER AGRICULTURE IN THE COASTAL MEKONG DELTA: FARM-SCALE OPPORTUNITIES AND WATER MANAGEMENT CHALLENGES. Tropicultura. 34. 116 - 120. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. SIMULATED YIELD AND WATER DEMAND FOR CHILLI PEPPER PRODUCTION IN THE DRY SEASONS IN FLOOD – AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Scientific Journal Of Thu Dau Mot University. 6 (31). 15-20. (Đã xuất bản)
15.  Đặng Kiều Nhân. 2015. WATER GOVERNANCE IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. The Rise and Fall programme: Salt water intrusion, Groundwater and Land Subsidence Research in the Mekong Delta, Vietnam. . 2-12. (Đã xuất bản)
16.  Văn Phạm Đăng Trí, A. Smajgl, T. Q. Toan, Đặng Kiều Nhân, J. Ward, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2015. RESPONDING TO RISING SEA LEVELS IN THE MEKONG DELTA. Nature Climate Change. doi:10.1038/nclimate2469. 167–174. (Đã xuất bản)
17.  Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Kiều Nhân, Ngụy Thị Khanh, Lâm Thị Thu Sửu, Đào Trọng Tứ. 2015. MANAGING THE RISKS FROM CLIMATE EXTREMES AT THE LOCAL LEVEL. Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation. In: Trần Thục. 186-223. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Hồng Tín, Võ Thành Danh, Đặng Kiều Nhân. 2015. XÂY DỰNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC TRONG ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TPCT. Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam. . 103-124. (Đã xuất bản)
19.  Tô Lan Phương, Đặng Kiều Nhân. 2014. THE EFFECT OF BIOGRO FERTILIZER AND ALTERNATING WETTING-DRYING IRRIGATION ON YIELD AND GREENHOUSE GAS EMISSION FROM A RICE FIELD. Mekong Environmental Sympossium. . 241. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Hồng Tín, Đặng Kiều Nhân, Tô Lan Phương. 2014. SUSTAINABILITY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE SHRIMP-FOREST SYSTEM IN THE VIETNAM MEKONG DELTA COASTAL AREAS UNDER THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE (A CASE STUDY IN THE VINH CHAU DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE). Conference on Economics of Climate Change in Southeast Asia 27-28 February 2014, Siem Reap, Cambodia. . (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Hồng Tín, Đặng Kiều Nhân, Tô Lan Phương. 2014. EFFECTIVENESS OF ALTERNATE WETTING AND DRYING (AWD) TECHNIQUE RICE PRODUCTION ADAPTING TO SALINE INTRUSION AND WATER SHORTAGE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM (CASE STUDY IN SOC TRANG PROVINCE). International Rice Congress. . 51-52. (Đã xuất bản)
22.  Michael T. Rose, Tô Lan Phương, Đặng Kiều Nhân, Phan Thị Công, Nguyễn Thanh Hiền, Ivan R. Kennedy. 2014. UP TO 52 % N FERTILIZER REPLACED BY BIOFERTILIZER IN LOWLAND RICE VIA FARMER PARTICIPATORY RESEARCH. Agronomy for Sustainable Development. DOI 10.1007/s13593-014-0210-0. (Đã xuất bản)
23.  Võ Văn Hà, Đặng Kiều Nhân, Tran Thanh Be, Lê Ngọc Thạch. 2013. ASSESSMENT OF A FARMER BASE NETWORK IN PROMOTING AN INTEGRATED FARMING SYSTEM AT THE MEKONG DELTA IN VIETNAM. Asian Journal of Agriculture and Development. 10 (1). 39-58. (Đã xuất bản)
24.  Matthias Garschagen, Javier Revilla Diez, Đặng Kiều Nhân, Frauke Kraas. 2012. SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE MEKONG DELTA: BETWEEN THE PROSPECTS FOR PROGRESS AND THE REALMS OF REALITY. The Mekong Delta System: Interdisciplinary Analyses of a River Delta. In: F.G. Renaud and C. Kuenzer. 83-132. (Đã xuất bản)
25.  Roel H. Bosma, Đặng Kiều Nhân, Henk M. Udo, Uzay Kaymark. 2012. FACTORS AFFECTING FARMERS' ADOPTION OF INTEGRATED RICE??SH FARMING SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Reviews in Aquaculture. vol. 4 (3). 178-190. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đặng Kiều Nhân, Hồ Chí Thịnh, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Phú Son, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hồng Tín. 2022. CHUYỂN DỊCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2000-2020. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long hiện trạng và định hướng phát triển SDMD 2022. Trong: GS. TS. Nguyễn Thanh Phương. 113-156. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Kiều Nhân, Dương Ngọc Thành, Vũ Anh Pháp, Nguyễn Hồng Tín. 2022. NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long Vai trò của Trường Đại học Cần Thơ. . 91-135. (Đã xuất bản)
3.  Hà Tấn Linh, Dương Thị Trúc, Nguyễn Hiếu Trung, Đặng Kiều Nhân, Văn Phạm Đăng Trí. 2022. ĐÁNH GIÁ KHUNG PHÁP LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 77-88. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Bình, Hồ Chí Thịnh, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Hồng Tín, Nguyễn Thành Tâm, Huỳnh Quang Tín. 2021. THỰC TRẠNG VÀ RỦI RO SẢN XUẤT LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2010-2020. Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Trong: Huỳnh Quan Tín. 243-262. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hồng Tín, Nguyễn Thành Tâm, Lương Vinh Quốc Danh, Huỳnh Quang Tín, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Anh Pháp, Nguyễn Hoàng Khải, Đặng Kiều Nhân. 2021. CANH TÁC LÚA THÔNG MINH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng song Cửu Long, Việt Nam. Trong. 305-326. (Đã xuất bản)
6.  Tất Anh Thư, Lê Vĩnh Thúc, Đặng Kiều Nhân, Bùi Triệu Thương. 2021. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN GÀ, PHÂN TRÙN QUẾ VÀ PHÂN HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI ĐẬU BẮP ĐỎ (ABELMOSCHUS ESCULENTUS (L.) MOENCH). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 157-165. (Đã xuất bản)
7.  Đặng Thị Thanh Quỳnh, Đặng Kiều Nhân, Trần Văn Hiếu. 2020. ĐẶC TÍNH HÓA SINH KẾ HỘ PHÂN THEO TIỂU VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở HAI HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH AN GIANG. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 116. 166-173. (Đã xuất bản)
8.  Đặng Thị Thanh Quỳnh, Trần Văn Hiếu, Đặng Kiều Nhân. 2019. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CANH TÁC NÔNG-LÂM KẾT HỢP VÙNG NÚI TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 79-87. (Đã xuất bản)
9.  Châu Mỹ Duyên, Đặng Kiều Nhân, Ho Chi Thinh. 2019. KINH TẾ NHÂN LỰC LÀ CÁCH CHUYỂN DỊCH KINH TẾ NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE. Các Trường Đại học Kỹ thuật với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre, Bến Tre, tháng 11 năm 2019. . 602 - 609. (Đã xuất bản)
10.  Đặng Kiều Nhân. 2017. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP ĐẶC TRƯNG DỰA TRÊN HỆ SINH THÁI ĐỒNG THÁP MƯỜI. Xúc tiến đầu tư - tiêu thụ và phát triển nông nghiệp, nông thôn tiểu vùng Đồng Tháp Mười. . 1-10. (Đã xuất bản)
11.  Trần Văn Dũng, Đặng Kiều Nhân. 2017. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ KALI ĐẾN RỬA MẶN TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA Ở VÙNG LÚA - TÔM TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN - SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 10. 72-78. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Văn Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Quý. 2017. MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT VÀ NHU CẦU TƯỚI CHO CÂY BẮP (ZEA MAYS L) VÀO MÙA KHÔ Ở VÙNG NGẬP LŨ HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 6. 43-50. (Đã xuất bản)
13.  Võ Văn Tuấn, Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Hà, Đặng Kiều Nhân. 2014. KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NÔNG DÂN ĐỐI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 63-72. (Đã xuất bản)
14.  Trịnh Thanh Nhân, Đặng Kiều Nhân. 2014. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI CẦN THƠ VÀ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 92-100. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thành Tâm, Đặng Kiều Nhân. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP VÀ MẬT ĐỘ GIEO SẠ ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT NẾP TẠI THỦ THỪA, LONG AN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 53-57. (Đã xuất bản)
16.  Tô Lan Phương, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Kim Chung, Trần Minh Hải. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BIOGRO, PHƯƠNG PHÁP TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRÊN RUỘNG LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 8-16. (Đã xuất bản)
17.  Tô Lan Phương, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Kim Chung, Trần Cao Chiến. 2011. HIỆU QUẢ PHÂN VI SINH BIOGRO TRONG SẢN XUẤT LÚA CAO SẢN Ở ĐBSCL. Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL. tháng 6/2011. 95-102. (Đã xuất bản)
18.  Âu Quang Tấn, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Duy Cần, Dương Ngọc Thành, Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Kiều Nhân. 2010. TÍNH KHẢ THI VỀ KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ CỦA CÁC HỆ THỐNG NÔNG - LÂM - NGƯ KẾT HỢP TẠI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG - KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 56-65. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Kiều Nhân, Huỳnh Cẩm Linh. 2010. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHẤP NHẬN BIOGAS CỦA NÔNG DÂN TRONG MÔ HÌNH CANH TÁC VƯỜN-AO-CHUỒNG-BIOGAS Ở VÙNG NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 64-74. (Đã xuất bản)
20.  Đặng Kiều Nhân. 2009. NĂNG SUẤT VÀ LỢI TỨC SẢN XUẤT LÚA CAO SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 1995-2006. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 212-218. (Đã xuất bản)
21.  Lê Thành Đương, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Kiều Nhân, Cao Quốc Nam, Nguyễn Văn Nhật, Huỳnh Cẩm Linh. 2004. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN, THỨC ĂN VÀ CÁC YẾU TỐ KHÁC LÊN NĂNG SUẤT CÁ NUÔI TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA-CÁ NƯỚC NGỌT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 122-129. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Đặng Kiều Nhân