BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ
Email: truongthiphuongthao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trương Thị Phương Thảo, Tomoyuki Koyama. 2020. GLUCOSINOLATE SINIGRIN IMPROVES INSULIN RESISTANCE TO SUPPRESS GLUTATHIONE CONSUMPTION IN TYPE 2 DIABETIC MICE. Journal of Diabetes and Metabolism. 11. 1-10. (Đã xuất bản)
2.  Đái Thị Xuân Trang, Trương Thị Phương Thảo, Kaeko Kamei. 2015. STUDY ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PORTULACA OLERACEA L.. Asia Biomedical Research 2015. . 20. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đái Thị Xuân Trang, Trương Thị Phương Thảo, Kaeko Kamei. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CÂY RAU SAM (PORTULACA OLERACEA L.) IN VITRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-ESR VÀ IN VIVO TRÊN RUỒI GIẤM CHUYỂN GEN. Phát triển khoa học và công nghệ. 18(T5). 32-41. (Đã xuất bản)
2.  Đái Thị Xuân Trang, Trương Thị Phương Thảo. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS). Công nghệ Sinh học. 13(1). 143-150. (Đã xuất bản)