BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN KIM ĐUA Giới tính: Nữ
Email: nkdua@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Kim Đua. 2017. STUDY ON TAU ANTI-AGGREGATION IN ALZHEIMER’S DISEASE OF METHANOL EXTRACTS FROM MEDICINAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Science and Technology Development Journal. 20(2). 21-28. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Kim Đua. 2013. ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI, XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TINH DẦU CỦA CÁC LOÀI THUỘC BỘ GỪNG (ZINGIBERALES) Ở QUẬN NINH KIỀU VÀ QUẬN CÁI RĂNG THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư Phạm toàn quốc lần thứ VI. 1. 1. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Kim Đua, Phùng Thị Hằng. 2012. ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI, XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TINH DẦU CỦA CÁC LOÀI THUỘC BỘ GỪNG Ở QUẬN NINH KIỀU VÀ QUẬN CÁI RĂNG THUỘC TPCT. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 487. (Đã xuất bản)